سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

صورتهای مالی نمونه

شرکت سهامی عام نمونه

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به 29 اسفندماه

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت ............. مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ....... تقدیم میشود . اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

                                                                                                              صفحه

ترازنامه                                                                                                                    2

    اعضای هیئت مدیره                                     سمت                                         امضا


شرکت ……………

ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند ماه …………

داراییها                              یادداشت                 29/12/1      29/12/2      بدهیها و حقوق صاحبان سهام                                    یادداشت        29/12/2      29/12/1

                                                                           میلیون ریال         میلیو ریال                                                                                                        میلیون ریال         میلیون ریال

دارایی جاری :                                                                                                بدهی های جاری :                                                  

موجودی نقد                                 4                 ........           ........           حسابها و اسناد پرداختنی تجاری           14                ..........         ..........

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت            5                 ........           ........           سایر حسابها و اسناد پرداختنی           15                ..........         ..........

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری      6                 ........           ........           پیش دریافت ها                             15                ..........         ..........

سایر حسابها و اسناد دریافتنی        7                 ........           ........           ذخیره مالیات                                17                ..........         ..........

موجودی مواد و کالا                        8                 ........           ........           سود سهام پیشنهادی و پرداختنی            18                ..........         ..........

سفارشات و پیش پرداختها              9                 ........           ........           تسهیلات مالی دریافتنی                 19                ..........         ..........

جمع داراییهای جاری                                          ........            ........            جمع بدهی های جاری                                       ..........         ..........

داراییهای غیر جاری :                                      ........           ........           بدهی های غیر جاری :

داراییهای ثابت مشهود                     10                ........           ........           حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت               20                ..........         ..........

داراییهای نامشهود                         11                ........           ........           تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت            19                ..........         ..........

سرمایه گذاریهای بلند مدت              12                ........           ........           ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان           21                ..........         ..........

سایر داراییها                                 13                ........           ........           جمع بدهی های غیر جاری                                ..........         ..........

جمع داراییهای غیر جاری                                    ........           ........           جمع بدهی ها                                                           ..........         ..........

                                                                                                               

                                                                                                                حقوق صاحبان سهام :

                                                                                                                سرمایه ( ... سهم ... ریالی )                          22                ..........         ..........

                                                                                                                اندوخته قانونی                                   23                ..........         ..........

                                                                                                                سایر اندوخته ها                                 24                ..........         ..........

                                                                                                                مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود       2-10             ..........         ..........

                                                                                                                سود انباشته                                                         ..........         ..........

                                                                                                                جمع حقوق صاحبان سهام                                       ..........         ..........

جمع دارایی ها                                              ........           ........           جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام                            ..........         ..........

***یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است***


شرکت .........

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29 اسفند ماه ..........

                                                                    یادداشت       ســـــــــــــــ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ـــ­­­­­­­ــــــــ­ـال 2       ســـــــال 1

                                                                                       میلیون ریال      میلیون ریال      میلیون ریال

فروش خالص و درآمد ارائه خدمات                        25                                   ...............    ...............

بهای تمام شده کالای‌فروش‌رفته‌و‌خدمات ارائه شده         26                                   (.............)    (.............)

سود ناخالص                                                                                         ...............    ...............

هزینه های فروش ، اداری و عمومی                     27                (.............)                       (.............)

خالص سایر درآمدهای عملیاتی                         28                ...............                       ...............

                                                                                                          (.............)    (.............)

سود عملیاتی                                                                                        ...............    ...............

هزینه های مالی                                             29                (.............)                       (.............)

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی     30                ...............                       ...............

                                                                                                          ...............    ...............

سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات                                                         ...............    ...............

مالیات سود فعالیتهای عادی                                                                    (.............)    (.............)

سود خالص ناشی از فعالیتهای عادی                                                        ...............    ...............

اقلام غیر مترقبه                                              31                (.............)                       (.............)

اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه                                                   ...............                       ...............

                                                                                                          ...............    ...............

سود خالص                                                                                           ...............    ...............

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته

سود خالص                                                                                           ...............    ...............

سود انباشته در  ابتدای سال                                                          ...............                       ...............

تعدیلات سنواتی                                              32                ...............                       (.............)

سود انباشته در ابتدای سال – تعدیل شده                                                  ...............    ...............

سود قابل تخصیص                                                                                 ...............    ...............

تخصیص سود :

اندوخته قانونی                                                          23                (.............)                       (.............)

سایر اندوخته ها                                              24                (.............)                       (.............)

سود سهام پیشنهادی / مصوب                          18                (.............)                       (.............)

                                                                                       (.............)                      (.............)

                                                                                                          (.............)    (.............)

سود انباشته                                                                                         ...............    ...............

*** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است ***

شرکت ..........

صورت سود و زیان جامع

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه .........

                                                                        یادداشت  ســــــــال 2             ســــــال 1                                                                                           میلیون ریال             میلیون ریال

سود خالص سال                                                                ...............              ...............

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود                2 – 10      ...............              ...............               

سود جامع سال مالی                                                          ...............              ...............

تعدیلات سنواتی                                                  32           ...............              (.............)

سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری دوره قبل             ...............              ...............

*** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است ***

شرکت ..........

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

                                                                                         یادداشت  ســـــــــــــــــــــــــال 2         ســــال 1

                                                                                                        میلیون ریال         میلیون ریال         میلیون ریال

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی                       33                         ............       ............

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت                            ............                          ............

سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت                     ............                          ............

سود سهام دریافتنی                                                                     ............                          ............

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی                                                  (..........)                          (..........)

سود سهام پرداختی                                                                     (..........)                          (..........)

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریهاو سود

 پرداختی بابت تامین مالی                                                                                 ............       ............                                                                                             

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیش پرداخت مالیات بر درآمد )                               (..........)       (..........)

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای مشهود                                      (..........)                          (..........)

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایهگذاریها بلندمدت                           (..........)                          (..........)

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود                                      ............                          ............

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت                              ............                          ............

وجوه نقدی غیر مترقبه – خسارت دریافتی از بیمه                     34      ............                          ............

جریان خالص خروج وجوه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری                               (..........)       (..........)

جریان خالص ورود وجوه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی                                         ............       ............

فعالیتهای تامین مالی :

وجوه حاصل از افزایش سرمایه                                                        ............                          ............

دریافت تسهیلات مالی                                                                  ............                          ............

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتنی                                           (..........)                          (..........)

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامیت مالی                                               ............       ............

خالص افزایش ( کاهش ) در وجه نقد                                                                   ............       (..........)

مانده وجه نقد در آغاز سال                                                                                ............       ............

مانده وجه نقد در پایان سال                                                                               ............       ............

مبادلات غیر نقدی                                                               35                         ............       ............

*** یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است ***

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-    تاریجچه فعالیت شرکت

1-1- کلیات

شرکت نمونه در تاریخ ..... به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره .......... مورخ .......... در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ( محل ثبت ) ..... یه ثبت رسیده است . شرکت در تاریخ .......... در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . در حال حاضر ، شرکت نمونه جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت .......... و واحد تجاری اصلی نهایی گروه ، شرکت ........ است . مرکز اضلی شرکت در .......... و کارخانه ( های ) ( یا شعب ) آن در ........ واقع است .

2-1- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ..... اساسنامه ..... است . به موجب پروانه بهره برداری شماره ..... مورخ ..... که توسط ..... صادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ....... ( واحد ) ، در تاریخ .......... آغاز‌شده است .

3-1- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است :

                                  2..13                     1..13 

                                  نفـــــر                     نفـــــر

کارکنان دائم                  .........                    .........

کارکنان موقت                .........                    .........

2-    مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

3-     خلاصه اهم رویه های حسابداری

1-3- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام / گروههای اقلام مشابه ارزشیابی میشوند . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود . بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روشهای زیر تعیین میشود :

                                                                                                   روش مورد استفاده

                      مواد اولیه و بسته بندی                                              اولین صادره از اولین وارده

                      کالای در جریان ساخت                                              اولین صادره از اولین وارده

                      کالای ساخته شده                                                   میانگین موزون

                      قطعات و لوازم یدکی                                                  میانگین موزون

موجودی مواد اولیه و بسته بندی تا قبل از سال مالی 2..13 با بکارگیری روش میانگین موزون ارزشیابی میشد اما از ابتدای سال 2..13 روش مزبور به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر داده شد . روش جدید در سال 2..13 با فرض تسری به سالهای قبل اعمال شده است ( یادداشت 1-32 ) .

2-3- سرمایه گذاریها

·    سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .

·    آن گروه از سرمایه گذاریها سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشود به اقل بهای بمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود .

·    درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر ( تا تاریخ ترازنامه ) شناسایی میشود .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

3-3- داراییهای ثابت مشهود

1-3-3- داراییهای ثابت مشهود به استثنای مورد مندرح در یادداشت 2-3-3 ، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا

عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی کیفیت بازدهی آنها میگردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک میشوند . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد .

2-3-3- ماشین آلات تولیدی بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی در حسابها منعکس میشود . دوره تناوب تجدید ارزیابی 5 سال است و ارزیابی توسط کارشناسان مستقل صورت می پذیرد .

3-3-3- استهلاک دارایی ثابت مشهود با توجه به عمر مفید براوردی داراییهای مربوط ( و با در نظر گرفتن استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و با اصلاحیه های بعدی آن ) * و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود :

           

            دارایی                                     نرخ استهلاک                               روش استهلاک


ساختمان                                    7 ، 8 ، 10 درصد                                    نزولی

تاسیسات                                   10% ، 12% ، 15 ساله                          نزولی و خط مستقیم

ماشین آلات                                 10% ، 10 و 15 ساله                                       نزولی و خط مستقیم

اثاثه و منصوبات                            10 ساله                                              خط مستقیم

ابزار آلات                                     4 ساله                                                خط مستقیم

وسایل نقلیه                                25 ، 30 ، 35 درصد                                نزولی

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار میگیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود . در مواردی که هریک از داراییها استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30 درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست .

4-3- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی واجد شرایط است .

5-3- تسعیر ارز

اقلام پولی لرزی با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که با بهای تمام شده تاریخی بر حسی ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله ، تسعیر میشود . تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درامد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود .

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانبر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور میشود .


*  در صورتی که از نرخها و روشهایی به غیر از نرخها و روشهای موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شود ، عبارت داخل پرانتز حذف و نرخها و روشهای مورد استفاده در جدول مربوط درج میشود .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

4 – موجودی نقد

                                                                             2..13                               1..13

                                                                             میلیون ریال                          میلیون ریال

موجودی صندوق                                                       ..............                        .............

موجودی نزد بانکها *                                                  ..............                        .............

تنخواه گردانها                                                          ..............                        .............

وجوه در راه                                                              ..............                        .............

                                                                             ..............                        .............

1-4- موجودی نقد در تاریخ 29 / 12 / 2..13 شامل وجوه ارزی معادل ......... میلیون ریال است .

5- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

                                                                             2..13                               1..13

                                                                             میلیون ریال                                 میلیون ریال

سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار :

سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ( 1-5 )              ...........                           .............

اوراق مشارکت                                                         ...........                           .............

                                                                             ...........                           ..............

سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکتها ( 2-5 )               ...........                           ..............

جمع سرمایه گذاری در اوراق بهادار                              ............                          ..............

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت                          ............                          ..............

                                                                             ............                          ...............

1-5- ارزش بازار سرمایه گذاری های سریع المعامله در تاریخ ترازنامه جمعاً به میزان .......... میلیون ریال بیش از مبلغ دفتری است .

2-5- سرمایه گذاریها در سهام سایر شرکت ها در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است :

                                                                   2..13                                                   1..13

نام                             تعدادسهام    بهای‌تمام‌شده     ذخیره‌کاهش‌ارزش      خالص    ارزش‌بازار      خالص    ارزش‌بازار

سهام شرکتهای پذیرفته

 شده در بورس:

شرکت الف                  ..........    ...........        ...................     ......    ..........    .......   ...........

شرکت ب                    ..........    ...........        ...................     ......    ..........    .......   ..........         

                                 ..........    ...........        ...................     ......    ..........    .......   ...........

سهام شرکتهای خارج

از بورس:

شرکت ج                     ..........    ...........        ...................     ......                  .......  

شرکت د                     ..........    ...........        ...................     ......                  .......  

                                 ..........    ...........        ...................     ......                  .......  

                            


* موجودی فوق شامل سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید ( دیداری ) در بانک است .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

6- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

                                                                             2..13                                         1..13

                                      ریالی   ارزی    ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول                   خالص           خالص 

اسناد دریافتنی تجاری :

شرکتهای گروه                            .......   .......   ......................................          ........           .........

سایر اشخاص                    .......   .......   ......................................          ........           .........

                                       .......   .......   ......................................          ........           .........

حسابهای دریافتنی تجاری :

شرکتهای گروه                            .......   .......   ......................................          ........           .........

سایر اشخاص وابسته                   .......   .......   ......................................          ........           .........

سایر اشخاص                    .......   .......   ......................................          ........           .........

                                       .......   .......   ......................................          .......            .........                                       .......   .......   ......................................          ........            .........                        

7- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

                                                                             2..13                                                  1..13


کارکنان ( وام و مساعده )                        مانده   ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول                   خالص       خالص

اسناد دریافتنی                                     ........  ......................................          ..........         .........

سپرده های موقت                                  ........               ---                               ..........         .........

سود سهام دریافتنی                              ........               ---                               ..........         .........

طلب از شرکتهای گروه                            ........               ---                               ..........         .........

طلب از سایر اشخاص وابسته                            ........               ---                               ..........     .........

سایر اشخاص                                       ........               ---                                ..........         .........

                                                          ........  .......................................                   ..........     .........

8- موجودی مواد و کالا

                                                                             2..13                                                  1..13

                                       بهای‌تمام‌شده                   ذخیره‌ کاهش‌ ارزش            خالص                                             خالص

کالای ساخته شده             ...................                                --                       ..........              .........

کالای در جریان ساخت        ...................                                --                       ..........              .........

مواد اولیه و بسته بندی        ...................                                --                       ..........              .........

قطعات و لوازم یدکی            ...................                   ..............................        ..........              .........

سایر موجودیها                             ...................                   ..............................        ..........              .........

جمع                                 ...................                   ..............................        ..........              .........

کالای در راه *                                   ...................                    ..............................        ..........              .........

                                       ...................                   ..............................        ..........              .........     

1-8- موجودی مواد اولیه و بسته بندی ، کالای ساخته شده ، قطعات و لوازم یدکی و ... به بهای تمام شده ........... میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از ......................... تا مبلغ ............... میلیون ریال بیمه شده است .

2-8- در تاریخ ترازنامه مبلغ ...... میلیون ریال از موجودیهای شرکت به منظور ....... نزد شرکت ........ است .


* کالای در راه آن بخش از سفارشات خارجی است که مالکیت کالای مرتبط با آن تا تاریخ ترازنامه به شرکت انتقال یافته است .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

9- سفارشات و پیش پرداختها

                                                                       2..13                               1..13

                                                                    میلیون ریال                       میلیون ریال

سفارشات خارجی :

مواد اولیه                                                       ...............                         ..............

قطعات و لوازم یدکی                                         ...............                         ..............

                                                                    ...............                         ..............

پیش پرداختها :

خرید مواد اولیه                                                         ...............                         ..............

بیمه داراییها                                                   ...............                         ..............

سایر پیش پرداختها                                          ...............                         ..............

                                                                    ...............                         ..............

                                                                    ...............                         ..............


شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

10- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

                                     بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی – میلیون ریال                   استهلاک انباشته – میلیون ریال                       مبلغ دفتری – میلیون ریال


                              مانده در    داراییهای‌اضافه      داراییهای‌فروخته        نقل‌و‌انتقالات             مانده در                    مانده در    استهلاک   استهلاک انباشته        نقل‌و‌انتقالات                       مانده‌در                                 مانده در                                                    مانده در

شرح اقلام                29/12/1   شده‌طی‌سال        شده‌طی‌سال            و‌سایر‌تغییرات            29/12/2                   29/12/1   یال مالی                                                  داراییهای‌فروخته‌شده            و‌سایر‌تغییرات            29/12/2                   29/12/2                                   29/12/1

زمین                      

ساختمان

تاسیسات

ماشین آلات و تجهیزات 

اثاثه و منصوبات

ابزار آلات

وسایل نقلیه


داراییهای در دست تکمیل

سفارشات و پیش پرداختهای

سرمایه ای

اقلام سرمایه در انبار


شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-10- داراییهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ...... میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است .

2-10- ماشین آلات تولیدی شرکت ، طی سال 2..13 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ..... ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندی شده و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس یافته است .

3-10- بهای تمام شده دارایی در دست تکمیل شامل مبلغ ..... میلیون ریال سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی است که مبلغ ...... میلیون ریال آن در سال مورد گزارش به حساب این دارایی منظور شده است .

4-10- زمین و بخشی از ساختمانها و ماشین آلات در قبال تسهیلات دریافتی در رهن بانک ...... است ( یادداشت 19 ) .

5-10- مانده سرفصلهای داراییهای در دست تکمیل و سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه‌ای شامل مبلغ ........ میلیون ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید ........ میباشد که تا تاریخ ترازنامه حدود ........... درصد آن تکمبل شده است و انتظار میرود در سال 4..13 به بهره برداری برسد ( تعهدات سرمایه ای – یادداشت 3-36 )

11- داراییهای نامشهود

                                                                    2..13                     1..13

                                                                    میلیون ریال                میلیون ریال

حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی                            ...........                  ...........

سرقفلی محل کسب                                       ...........                  ...........

سایر داراییهای نامشهود                                   ...........                  ...........

                                                                    ...........                  ...........

12- سرمایه گذاریهای بلند مدت

                                                                    2..13                     1..13

                                                                    میلیون ریال                میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکتها                         ...........                  ...........

اوراق مشارکت                                                         ...........                  ...........

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی                   ...........                  ...........

                                                                    ...........                  ...........

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-12- سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر تفکیک میشود :

                                                                   2..13                                                   1..13

                            

                             تعداد      درصد              ارزش        بهای‌تمام      ذخیره‌کاهش             خالص                   خالص

                                    سهام    سرمایه‌گذتری   اسمی      شده            دائمی‌در‌ارزش                                   

                            

شرکتهای پذیرفته

شده در بورس :

شرکت آلفا               ...       5                 ....      .......            ........           .......            .........

شرکت بتا                ...       10                ....      .......            ........           .......            .........

جمع                       ...                          ....      .......            ........           .......            .........

سایر شرکتها :

شرکت گاما              ...       12                ....      .......            ........           .......            .........

جمع کل                  ...                          ....      .......            ........           .......            .........

2-12- ارزش بازار سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و اوراق مشارکت طبق تابلو بورس اوراق بهادار در تاریخ 29 / 12 / 2..13 به ترتیب بالغ بر ........ و ......... میلیون ریال بیش از مبالغ دفتری است .

13- سایر داراییها

                                                                             2..13                     1..13

                                                                                                 میلیون ریال                     میلیون ریال

حصه بلند مدت وام کارکنان                                          ............                 ............

اسناد دریافتنی بلند مدت                                           ............                 ............

سایر                                                                       ............                 ............

                                                                             ............                 ............

14- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

                                                                             2..13                               1..13

                                                          ریالی            ارزی             جمع             جمع

اسناد پرداختنی تجاری :

شرکتهای گروه                                      ........           ........           .........          ..........

سایر اشخاص وابسته                                      ........           ........           .........          ..........

سایر اشخاص                                       ........           ........           .........          ..........

                                                          ........           ........           .........          ..........

حسابهای پرداختنی تجاری :

شرکتهای گروه                                      ........           ........           .........          ..........

سایر اشخاص وابسته                                      ........           ........           .........          ..........

سایر اشخاص                                       ........           ........           .........          ..........

                                                          ........           ........           .........          ..........

                                                          ........           ........           .........          ..........

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

15- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

    

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال

اسناد پرداختنی غیر تجاری                                         ...........                  ...........

شرکتهای گروه                                                                   ...........                  ...........

سایر اشخاص وابسته                                                          ...........                  ...........

مالیاتهای تکلیفی                                                      ...........                  ...........

حق بیمه های پرداختنی                                             ...........                  ...........

سپرده حسن انجام کار                                               ...........                  ...........

ذخیره پس اندازهای تعلق گرفته پرداخت نشده               ...........                  ...........

متفرقه ( سایر )                                                        ...........                  ...........

                                                                             ...........                  ...........

16- پیش دریافتها

    

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال

پیش دریافت از مشتریان :

نمایندگان فروش                                                       ...........                  ...........

شرکتهای گروه                                                         ...........                  ...........

سایر اشخاص وابسته                                                          ...........                  ...........

سایر مشتریان                                                                   ...........                  ...........

                                                                             ...........                  ...........

سایر پیش پرداختها                                                   ...........                  ...........       

                                                                             ...........                  ...........

1-16- پیش دریافت از مشتریان بر اساس برنامه زمان بندی تولید سال آتی دریافت شده و معادل تولید ......... ماه آینده است .


شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

17- ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از 0..13 قطعی و تسویه شده است .

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات ( مالیات پرداختنی ) برای سالهای 0..13 تا 2..13 به شرح جدول پیوست است :

                                                                                                                                                                       1..13

                                                                                       2..13 – میلیون ریال                                                   میلیون ریال    نحوه تشخیص


                                                                                                                    مالیات

سال مالی      سود(زیان)ابرازی       درآمدمشمول‌مالیات   ابرازی           تشخیصی      قطعی           تادیه‌شده*     مانده‌ذخیره         مانده‌ذخیره   

0..13            .......................      .........................    .........          ...............    .........          ..............     .............. ................

1..13            .......................      .........................    .........          ...............    .........          ..............     .............. ................   علی الراس

2..13            .......................      .........................    .........                ---                     ---                    ---      ..............     ................   رسیدگی به دفاتر

                                                                                                                                                     .............. ...............    رسیدگی نشده 

                                                                                                                                                     (............) (.............)                                                                                                                                                                       ..............     ...............

شرکت نسبت به مالیا تشخیصی برای عملکرد سال مالی 0..13 اعتراض کرده و موضوع توسط هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است .

* منظور از تادیه شده ، مبالغ پرداختنی و نیز اسناد پرداختنی تسلیمی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است .


شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

18- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

                                                                        2..13                     1..13

                                                                        میلیون ریال                     میلیون ریال

سود سهام پیشنهادی ( هر سهم .. ریال – ناخالص)/مصوب                 ............                 ............

سود سهام پرداختنی                                                          ............                 ............

                                                                             ............                 ............

19- تسهیلات مالی دریافتنی

1-19-  خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتنی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است :

الف ) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال        

بانکها                                                                      ..........                   ..........

شرکتهای گروه                                                         ..........                   ..........

سایر اشخاص وابسته                                                ..........                   ..........

سایر اشخاص                                                           ..........                   ..........

                                                                             ..........                   ..........

کسر میشود:سود و کارمزد سالهای آتی                            (........)                  (........)

                                                                        ..........                   ..........

حصه بلند مدت                                                     (........)                  (........)

حصه جاری                                                                   ..........                   ..........

اضافه میشود:سود،کارمزدوجرائم معوق                    ..........                   ..........

                                                                        ..........                   ..........

ب – به تفکیک نرخ سود و کارمزد

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال        

20 تا 24 درصد                                                     ...........                  ...........

15 تا 20 درصد                                                     ...........                  ...........

10  تا 15 درصد                                                     ...........                  ...........

بدون سود و کارمزد                                               ...........                  ...........

                                                                        ...........                  ...........

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

ج – به تفکیک زمانبندی پرداخت

                                                                        2..13

                                                                        میلیون ریال

3..13                                                                 ...........

4..13                                                                 ...........

5..13                                                                 ...........

6..13                                                                 ...........

7..13 و پس از آن                                                 ...........

                                                                        ...........

د – به تفکیک نوع وثیقه

                                                                        2..13

                                                                        میلیون ریال

در قبال زمین و ساختمان و ماشین آلات                         ...........

در قبال چک و سفته                                                   ...........

در قبال سایر داراییها                                                  ...........

                                                                             ...........

تسهیلات بدون وثیقه                                                  ...........

                                                                             ...........

2-19- تسهیلات مالی دریافتنی شامل مبلغ ........ میلیون ریال ( معادل ...... دلار و ...... یورو ) و ....... میلیون ریال ( معادل ........ دلار ) تسهیلات مالی دریافتنی از ......... است .

20- حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

                                                                                       2..13            1..13

                                                                                       میلیون ریال         میلیون ریال

اسناد پرداختنی ارزی                                                          ...........        ...........

اسناد پرداختنی ریالی :

واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی                                  ...........        ...........

واگذاری به سازمان تامین اجتماعی                                        ...........        ...........

سایر اسناد پرداختنی                                                                   ...........        ...........

                                                                                       ...........        ...........

حسابهای پرداختنی :

تجاری                                                                               ...........        ...........

شرکتهای گروه                                                                            ...........        ...........

سایر اشخاص وابسته                                                                   ...........        ...........

سایر                                                                                ...........        ...........

                                                                                       ...........        ...........

                                                                                       ...........        ...........

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-20- سررسید اسناد پرداختنی بلند مدت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

                    سال                                          مبلغ – میلیون ریال

                    4..13                                                  .........

                    5..13                                                  .........

                    6..13                                                  .........

                    7..13                                                  .........

                                                                             .........

21- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

                                                                             3..13                     1..13 

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال

مانده در ابتدای سال                                                  ...........                  ............

پرداخت شده طی سال                                              (.........)                 (..........)

ذخیره تامین شده                                                     ...........                  ............

مانده در پایان سال                                                    ...........                  ............

22- سرمایه

1-22- سرمایه شرکت در ابتدای سال ......... میلیون ریال بوده و طی سال از محل آورده نقدی سهامداران به مبلغ ....... میلیون ریال افزایش یافته است .

2-22- سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

                                                                             تعداد سهام             درصد سهام

بانک .........                                                              ................             .................

شرکت .........                                                                   ................             .................

شرکت سرمایه گذاری ...........                                   ................             .................

سایرین ( کمتر از 5 درصد )                                         ................             .................

                                                                             ................                  100%

23- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد 140 و 238 اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 و ماده ....... اساسنامه ، مبلغ ......... میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص ، به اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 10 در صد سرمایه شرکت ، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمیباشد .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

سایر اندوخته ها

سایر اندوخته ها متشکل از اندوخته عمومی و اندوخته طرح توسعه است . شرکت به منظور تقویت بنیه مالی خود به موجب ماده ......... اساسنامه هر سال معادل .......... درصد از سود خالص را به اندوخته عمومی تخصیص میدهند . علاوه بر این ، شرکت به منظور اجرای طرح توسعه ......... ، طبق مصوبات مجمع عمومی ، مبالغی را به اندوخته طرح توسعه اختصاص داده است . گردش حساب اندوخته های یاد شده طی سال مالی به شرح زیر است :

اندوخته عمومی

اندوخته طرح توسعه

جمع

 

2..13

1..13

2..13

1..13

2..13

1..13

 

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

 

مانده در ابتدای سال

 

کاهش

 

افزایش

 

مانده در پایان سال

 

 

25 – فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

                                                                            2..13                                1..13

                                                               مقدار             میلیون ریال    مقدار            میلیون ریال


داخل کشور :

محصول الف                                               .......            ..............     .......            .................

محصول ب                                                  .......            ..............     .......            .................

محصول ج                                                  .......            ..............     .......            .................

جمع فروش داخلی                                                         ..............                        .................

صادراتی :

محصول الف                                               .......            ..............     .......            .................

محصول ب                                                  .......            ..............     .......            .................

جمع فروش صادراتی                                                       ..............                        .................

جمع کل                                                                       ..............                        .................

برگشت از فروش و تخفیفات                                             (............)                        (..............)

فروش خالص                                                                 ..............                        .................

درامد ارائه خدمات                                                          ..............                        .................

                                                                                  ..............                        .................

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-25- مشتریان عمده محصولات شرکت ( بیش از ده درصد فروش ) بر اساس صورتحسابهای صادره به شرح زیر است :

                                                2..13                                                  1..13

                             مبلغ فروش              درصد نسبت به کل   مبلغ فروش              درصد نسبت به کل

شرکتهای گروه         ...............              .........................    ...............              .........................

شرکتهای وابسته     ...............              .........................    ...............              .........................

شرکت .....              ...............              .........................    ...............              .........................

آقای .....                 ...............              .........................    ...............              .........................

2-25- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است :

                                                                                                                       درصد سود

                                      فروش            بهای تمام شده        سود ناخالص            ناخالص به فروش

                                      میلیون ریال               میلیو ریال                    میلیون ریال                        میلیون ریال

محصول الف                       ..........                   .......                 .........                   ...............

محصول ب                         ..........                   .......                 .........                   ...............

محصول ج                          ..........                   .......                 .........                   ...............

3-25- در آمد ارائه خدمات به شرح زیر است :

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                میلیون ریال

خدمات کارمزدی                                                       ..........                   ..........

درآمد حمل محصولات                                                 ..........                   ..........

سایر                                                                      ..........                   ..........

                                                                             ..........                   ..........

26- بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به شرح زیر است * :

                                                                                                2..13                     1..13

                                                                                                میلیو ریال                       میلیون ریال

مواد مستقیم                                                                              ..........                   ..........

دستمزد مستقیم ( یادداشت 2- 26 )                                               ..........                   ..........

سربار تولید ( یادداشت 2-26 )                                                        ..........                   ..........

هزینه های جذب نشده در تولید ( یادداشت 3 -26 )                                     (........)                  (........)

جمع هزینه های تولیدی                                                                ..........                   ..........

(افزایش)کاهش موجودی کالای در جریان ساخت                                ..........                   ..........

ضایعات غیر عادی                                                                        (........)                  (........)

بهای تمام شده کالای تولید شده                                                    ..........                   ..........

(افزایش)کاهش موجودی کالا ساخته شده                                                 ..........                   ..........

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                   ..........                   ..........

بهای تمام شده خدمات ارائه شده ( یادداشت ... )                                       ..........                   ..........

                                                                                                ..........                   ..........

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

1-26- در سال مورد گزارش معادل ....... میلیون ریال ( سال قبل ...... میلیون ریال ) مواد اولیه خریداری شده است . تامین کنندگان اصلی مواد اولیه ( بیش از ده درصد خرید ) به تفکیک مبلغ خرید از هریک به شرح زیر است :

    نوع مواد اولیه                کشور            نام فروشنده            2..13            1..13

      ...............                 انگلستان       شرکت ...                .........          .........

      ...............                 آلمان            شرکت ...                .........          .........

      ...............                 ایران             شرکت ...                .........          .........

      ...............                 ایران             شرکت ...                .........          .........

      ...............                 ایران             شرکت ...                .........          .........

ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه در شرایط عادی تولید ، حدوداً معادل ....... دلار در سال است .

2-26- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است :

                                                          دستمزد مستقیم                         سربار تولید

                                                          2..13                  1..13           2..13                1..13 

                                                         میلیون ریال         میلیون ریال            میلیون ریال           میلیون ریال

حقوق و دستمزد و مزایا                          ..........            ..........           ..........           ..........

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری              ..........            ..........           ..........           ..........

مزایای پایان خدمت                                ..........            ..........           ..........           ..........

مواد غیر مستقیم                                       --                   --                        ..........           ..........

استهلاک                                                   --                   --                        ..........           ..........

تعمیر و نگهداشت                                       --                   --                        ..........           .......... 

برق و سوخت                                            --                   --                        ..........           ..........

حق بیمه اموال                                           --                   --                        ..........           ..........

ایاب و ذهاب                                              --                   --                        ..........           ..........

سایر                                                        --                   --                         ..........           ..........

                                                          ..........            ..........           ..........           ..........

3-26- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول ( عملی ) ، نتایج زیر را نشان میدهد :

                                                                                                ظرفیت معمولی

                                      واحد اندازه گیری      ظرفیت اسمی                         (عملی)            تولید واقعی

محصول الف                                 .......                      ......                       ......                   .......

محصول ب                                   .......                      ......                       ......                   .......

محصول ج                                   .......                      ......                       ......                   .......

کاهش تولید سال مالی مورد گزارش نسبت به ظرفیت معمول ، ناشی از توقف تولید به دلیل ...... به مدت ....... ماه بوده است . در نتیجه مبلغ ..... میلیون ریال از هزینه های دستمزد مستقیم و مبلغ ...... میلیون ریال از هزینه های سربار تحت سرفصل هزینه های جذب نشده در تولید به عنوان هزینه دوره منظور شده است       (یادداشت 28) .


* گفتنی است ، با توجه به انعکاس زیان کاهش ارزش موجودیها تحت سرفصل خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی ( یادداشت 28 ) ، اقلام موجود در جدول محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته ، به صورت ناخالص در میشود .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

27- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

   

                                                                                      2..13                     1..13

                                                                                      میلیون ریال                     میلیون ریال

حقوق و دستمزد و مزایا                                                       ...........                  ..........

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری                                           ...........                  ..........

مزایای پایان خدمت                                                             ...........                  ..........

اجاره                                                                                ...........                  ..........

حمل و نقل                                                                       ...........                  ..........

حق العمل کاریو کمسیون فروش                                            ...........                  ..........

استهلاک داراییهای ثابت مشهود                                            ...........                  ..........

مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده                                 ...........                  ..........

سفر و فوق العاده ماموریت                                                   ...........                  ..........

سایر                                                                                ...........                  ..........

                                                                                      ...........                  ..........

28- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

                                                                                      2..13                     1..13

                                                                                      میلیون ریال                     میلیون ریال

فروش ضایعات                                                                    ...........                  ..........

سود حاصل از فروش مواد اولیه                                              ...........                  ..........

سود(زیان)ناشی از تسعیر داراییها و بدهییای ارزی عملیاتی       ...........                  ..........

هزینه های جذب نشده در تولید ( یادداشت 3-26 )                             ...........                  ..........

ضایعات غیر عادی تولید                                                       ...........                  ..........

زیان کاهش ارزش موجودیها                                                  ...........                  ..........

خالص کسری و اضافی انبار                                                  ...........                  ..........

                                                                                      ...........                  ..........

28- مبلغ ..... میلیون ریال ضایعات غیر عادی ناشی از ....... است .

29- هزینه های مالی

طبقه بندی هزینه های مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به قرار زیر است :

                                                                                      2..13                     1..13

                                                                                           میلیون ریال                     میلیون ریال

تسهیلات دریافتنی از بانکها                                                  ...........                  ............

تسهیلات دریافتنی از شرکتهای اصلی                                    ...........                  ............

تسهیلات دریافتنی از سایر اشخاص                                       ...........                  ............

                                                                                      ...........                  ............

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

30- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

                                                                                      2..13                     1..13

                                                                                                            میلیون ریال                     میلیون ریال

سود(زیان)ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود                     ...........                  ............

سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری        ...........                  ............

سود سهام                                                                       ...........                  ............

زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاریها                             ...........                  ............

سود ناشی از کاهش سرمایه گذاریها                                     ...........                  ............

سود(زیان)ناشی‌از‌تسعیر‌داراییهاوبدهیهاارزی‌غیر‌مرتبط‌با‌عملیات    ...........                  ............

                                                                                      ...........                  ............

31- اقلام غیر مترقبه

اقلام غیر مترقبه مربوط به خسارت وارده به بخشی از داراییهای شرکت در نتیجه وقوع زلزله به شرح ارزش است :

                                                                                      مبــــــــــلغ

                                                                                      میلیون ریال

خسارت وارده به داراییهای ثابت مشهود                                  .................

خسارت وارده به موجودی مواد و کالا                                                .................

                                                                                      .................

32- تعدیلات سنواتی

                                                                             2..13                     1..13

                                                                                                میلیون ریال                     میلیون ریال

آثار انباشته تغییر در رویه حسابداری                                      ...........                  ...........

اصلاح اشتباهات                                                       ...........                  ...........

                                                                             ...........                  ...........

1-321 در سال 2..13 روش ارزیابی موجودی مواد اولیه و بسته بندی به دلیل ..... از روش میانگین موزون به روش اولین صادره از اولین وارده تغییر یافته است . اتخاذ روش جدید سود سال 2..13 را به مبلغ ..... میلیون ریال افزایش داده .

2-32- اصلاح اشتباه شامل اقلام زیر است :

                                                                             2..13                     1..13

                                                                             میلیون ریال                     میلیون ریال                           اصلاح هزینه استهلاک ماشین آلات در سال 1..13        ............                     --

اصلاح ذخیره مالیات عملکرد سال ...13                          --                     (...........)

                                                                        .............                (...........)     

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

3-32- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد .

33- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

                                                                                                     2..13            1..13

                                                                                                                                    میلیون ریال         میلیون ریال

سود عملیاتی                                                                                       ..........         ..........

هزینه استهلاک                                                                                     ..........         ..........

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                                               ..........         ..........

افزایش موجودی مواد و کالا                                                                      (........)         (........)

افزایش سفارشات و پیش پرداختها                                                           (........)         (........)

افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی                                                                  (........)         (........)

افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی                                                        ..........         ..........

افزایش پیش دریافتهای عملیاتی                                                              ..........         ..........

سود ناشی از تسویه داراییها و بدهییهای ارزی غیر عملیاتی                         ..........         ..........

                                                                                                          ..........         ..........

34- وجوه نقد غیر مترقبه

طی سال مورد گزارش بابت خسارت وارده به ساختمان شرکت در اثر وقوع زلزله مبلغ ....... میلیون ریال از شرکت بیمه دریافت شده که به عنوان جریان نقدی غیر مترقبه در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یافته است .

35- مبادلات غیر نقدی

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است :

                                                                                                2..13                     1..13

                                                                                                  میلیون ریال                     میلیون ریال

تحصیل ده دستگاه کامیون در قبال واگذاری محصولات شرکت                       ...........                  ...........

تحصیل داراییهای ثابت مشهود در قبال اسناد پرداختنی                              ...........                      --   

                                                                                                ...........                  ...........       


* گفتنی است ، اقلامی که در تعیین سود ( زیان ) عملیاتی منظور نشده و در سایر سرفصلهای استاندارد صورت جریان وجوه نقد نیز قابل طبقه بندی نبوده است ، در فعالیتهای عملیاتی طبقه بندی میشود .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

36- تعهدات و بدهی های احتمالی

1-36- بدهی های احتمالی موضوع ماده 235 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

                                                                             میلیون ریال

                   تضمین وام شرکت ....                                      ..............

                   تضمین بدهی کارکنان به بانکها                ..............

                                                                             ..............

2-36- سایر بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

                                                                             میلیون ریال

فروش دین به بانکها                                                  ..............

دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت در خصوص ...                   ..............

                                                                             ..............

3-36- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقدهو مصوب در تاریخ ترازنامه یه شرح زیر است :

                                                                             میلیون ریال

احداث ساختمان خط تولید ....                                     ..............

خرید ماشین آلات خط تولید....                                     ..............

مبلغ تعهد شده سرمایه گذاری در شرکت آلفا                 ..............

                                                                             ..............

37- رویدادها بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالیاتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ، به شرح زیر است :

1-37- مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 31 / 3 / 3..13 تشکیل شده و به منظور تامین وجوه لازم جهت ....... افزایش سرمایه شرکت را به میزان ..... میلیون ریال تصویب کرده است .

2-37- در تاریخ 28 / 2 / 3..13 ، انبار شرکت دچار آتشسوزی شده که از این بابت در حدود ...... میلیون ریال به شرکت خسارت وارد گردیده است . لازم به ذکر است که موجودیهای شرکت در قبال آتشسوزی تا مبلغ .... میلون ریال بیمه شده است .

شرکت ..........

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه ..........

38- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

                                                                                                       ارزش               مانده‌طلب(بدهی)

نام شرکت طرف معامله       نوع‌وابستگی  شرح‌معامله    مبلغ معامله    منصفانه‌معامله*        در پایان‌سال

الف ) معاملات مشمول ماده 129

شرکت ...                         عضو‌مشترک      ...........       ............         ............                 ...........

                                      هیات‌مدیره

شرکت ...                         عضو‌هیات‌مدیره       ...........       ............         ............                 ...........

ب ) سایر اشخاص وابسته

شرکت ....                        شرکت‌همگروه        ...........       ............         ............                 (.........)

شرکت ....                           سهامدار        ...........       ............         ............                 ...........


* ارزش منصفانه معامله در صورتی که تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله داشته باشد باید افشا شود .

تاریخ ارسال: یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 03:18 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo