سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

کسر یا اضافه جذب سربار

کسر یا اضافه جذب سربار


انحراف سربار از مقایسه دوحساب سربار جذب شده وسربار واقعی حاصل می شود
سریار واقعی - سربار جذب شده = کسر یا اضافه جذب سربار
اگر حاصل این تفریق مثبت باشد بیانگر اضافه جذب سربار است، به این معنا که سربار واقعی کمتر از سربار جذب شده بوده است. در غیر این صورت به معنی کسر جذب سربار خواهد بود یعنی سربار واقعی از سربار جذب شده بیشتر است.
رقم سربار واقعی عبارت است از مجموع ارقام هزینه های سربار تحقق یافته در طول دوره مالی مورد نظر است.

سربار جذب شده از یک عامل برآوردی(نرخ) و یک عامل واقعی (میزان فعالیت واقعی ) به صورت زیر قابل محاسبه است.
میزان فعالیت *نرخ جذب سربار = سربار جذب شده
نرخ جذب سربار از تقسیم دوعامل برآوردی به شرح زیر محاسبه می شود:
ظرفیت برآوردی : سربار برآوردی (بودجه شده )=نرخ جذب سربار
انحراف سربار در روش بهایابی نرمال، انحراف ریالی است و این انحراف به دوانحراف ریالی 1-انحراف هزینه و2- انحراف ظرفیت قابل تقسیم است. که در اصطلاح به آن اضافه یا کسر سربار می گویند.
در بهایابی استاندارد، انحراف ریالی سربار، از مقایسه دو روش ثبت انحراف، یعنی روش ناقص(مقدار واقعی *نرخ واقعی)با روش مختلط (مقدار واقعی*نرخ استاندارد) حاصل می شود.
(ra * qa) روش ناقص - ( rs * qa) روش مختلط =انحراف سربار
منبع: حسابداری صنعتی علی مصدر
تاریخ ارسال: دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 05:38 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo