سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

خلاصه دروس حسابرسی سیستمهای کامپیوتری

خلاصه دروس حسابرسی سیستمهای کامپیوتری


خلاصه سیستم‌ها
کاهش بهای پردازش کامپیوتری سرعت و دقت آن استفاده زیاد از کامپیوتر باعث اشتباه و سوء استفاده شده است.
سیستم : مجموعه‌ای از اجزای مکمل یکدیگر برای ایفای نقش یا وظیفه‌ای ویژه که به نظم خاصی با هم ترکیب شدند.
سیستم کامپیوتری : مجموعه واحد پردازش مرکزی و دستگاههای جانبی و حتی کارکنان یا سخت‌افزار و نرم‌افزار
سیستم کاربردی: تأمین نیاز استفاده کننده در زمینه پردازش اطلاعات طراحی شده است.
کامپیوتر بر حسابرسی از جهت حسابرسی سیستمهای کامپیوتری و استفاده از کامپیوتر در حسابرسی تأثیر گذاشته. هدفهای حسابرسی سیستم‌ها عبارتند از 1- اعتبار اطلاعات 2- حفاظت دارایی‌ها 3- کارآیی سیستم 4- اقتصادی بودن سیستم.
مراحل رسیدگی به سیستمهای کامپیوتری 1- کنترل عمومی 2- کنترل کاربردی
رسیدگی به سیستمهای کامپیوتری شامل 1- مقدماتی بررسی 2- تکمیل بررسی 3- آزمون رعایت کنترلها 4- ارزیابی کنترلها. سازماندهی حسابرسی سیستمها دارای روشهای متفاوتی است که برحسب توالی و در دسترس بودن کارشناس شامل 2و1- استفاده از خدمات کارشناس خارج مؤسسه یا به صورت مأمور 4و3- کارشناس در یک گروه خاص یا در گروههای حسابرس 5- وجود چند کارکنان آشنا به حسابرسی در واحد.
مزایای تشکیل گروه مستقل حسابرسی عبارتند از: 1- استفاده بهتر از کارشناس 2- رضایت خاطر 3- اهمیت یافتن حسابرس 4- افزایش تخصص 5- هماهنگی و کنترل تسهیل می‌شود.
مزایای ادغام کارشناس حسابرسی در گروههای حسابرسی 1- ارتباط بیشتر با اعضای تیم 2- هماهنگی 3- افزایش معلومات.
دانش مورد نیاز برای حسابرسان 1- دانش عمومی مورد نیاز برای هر حسابرس یا حسابداری 2- دانش اختصاصی.
کارشناس سیستمهای کامپیوتری اگر حسابدار باشد 1- اصول کنترل داخلی را می‌داند 2- هدف نهایی از حسابرس را فقط حسابرس می‌داند. اگر کارشناس کامپیوتر باشد 1- با سیستم آشناست 2- ارزیابی و کنترل می‌داند 3- برای رسیدگی به سیستم احتیاج به دانش کامپیوتر است. وظایف کارشناس حسابرسی 1- پشتیبانی فنی 2- روشهای حسابرسی با کامپیوتر 3- اجرای برنامه‌های پیچیده 4- ارزیابی مواردی که نیاز به کارشناس کامپیوتر دارد 5- نوشتن برنامه مخصوص 6- انجام وظایف رابط فنی 7- آزمون ارزیابی حفاظت 8- آزمون ارزیابی نرم‌افزار
تست‌ها :
1- دلیل گسترش استفاده از کامپیوتر در علم :
1) به دلیل افزایش بهای پردازش 2) به دلیل گسترش علم حسابداری
3) به دلیل کاهش بهای کامپیوتر 4) به دلیل گسترش علم بازرگانی
2- تخلف و سوء استفاده در کامپیوتر زیاد شد چون :
1) مدیریت زیاد مناسب نیست 2) پردازش اطلاعات زیاد است
3) پردازش اطلاعات کم است 4) مدیریت نامناسب است
3- کدام از وظایف کارشناس حسابرس سیستمهای کامپیوتری نیست :
1) پشتیبانی فنی 2) آزمون ارزیابی سخت‌افزار
3) نوشتن برنامه مخصوص کامپیوتری 4) اجرای برنامه‌های پیچیده حسابرسی
4- مزیت استفاده از حسابرسان در پست رسیدگی به سیستمهای کامپیوتری کدام است :
1) با اصل کنترل‌های داخلی آشناست 2) تجربه کار در سیستم را دارد
3) اصول حسابداری را می‌داند 4) آموزش لازم را دیده است
5- ادغام کارشناس کامپیوتر با حسابرس در داخل گروههای حسابرس چه فایده‌ای دارد :
1) ارتباط بهتر با رئیس شرکت 2) هماهنگی با کارکنان شرکت مورد حسابرسی
3) هماهنگی بیشتر کارشناسان با هدفهای گروه حسابرسی 4) افزایش تجربه کار گروهی هر دو کارشناس
6- رضایت خاطر بیشتر کارشناسان جزء کدام موارد زیر است :
1) مزیت کارشناسان حسابرسی سیستمها 2) مزیت تشکیل گروه داخلی حسابرسان
3) ادغام کارشناس کامپیوتر با حسابرس 4) مزیت تشکیل گروه مستقل حسابرسان
7- چه آموزشهایی شامل آموزش کامپیوتر برای حسابرسان می‌باشد :
1) طراحی سیستم‌های اطلاعاتی 2) ساختار اطلاعات در کامپیوتر
3) مدیریت کنترل سیستمهای اطلاعاتی 4) هر سه مورد
8- کدام مرحله از مراحل رسیدگی سیستمهای کامپیوتری شامل کنترل اساسی مورد نظر است:
1) مرحله مقدماتی بررسی 2) مرحله آزمون رعایت کنترل
3) مرحله تکمیل بررسی 4) مرحله ارزیابی کنترل
9- هدف از کارآ بودن سیستم چیست :
1) ارزیابی چگونگی کارایی 2) تأمین نیازهای مورد نظر 3) تأمین هزینه‌های هر دوره 4) موارد 1 و 2
10- سیستمی اقتصادی هست که :
1) هزینه‌های این روش با دیگر روشها فرق نکند 2) صرفه‌جویی داشته باشد
3) هزینه‌های روشهای ما کمتر باشد 4) هیچکدام
11- کدام جز سیستم کامپیوتر محسوب نمی‌شود :
1) نرم‌افزار 2) سخت‌افزار 3) کارکنان مرکز 4) کاربر مرکز
12- هدف اصلی حسابرس از رسیدگی به سیستم‌های کامپیوتری چه می‌باشد :
1) اقتصادی بودن سیستم 2) حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری 3) کارآیی سیستم 4) مورد 1 و 2
13- رسیدگی به سیستم‌های کامپیوتری شامل مطالعه و ارزیابی ......................... سیستم‌ها است :
1) کنترل‌های عمومی 2) کنترل‌های فنی 3) کنترل‌های داخلی 4) کنترل‌های کاربردی
14- در کدام یک از موارد زیر مؤسسه (در عملی) کارشناس حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری ندارد :
1) استفاده از کارشناسان حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری خارج از مؤسسه
2) کارشناسان حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری در یک گروه خاص
3) کارشناسان حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری در گروههای حسابرسی
4) وجود تعداد کافی کارکنان آشنا به حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری در کلیه واحدها
15- تشکیل گروه مستقل کارشناسان حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری چه مزایای دارد؟
1) ارتباط بهتر کارشناس حسابرسی با اعضاء تیم حسابرسی
2) هماهنگی بیشتر کارشناسان مزبور با هدفهای گروه حسابرسی
3) استفاده بهتر از کارشناسان
4) افزایش معلومات سایر اعضاء گروه در ارتباط با کارشناسی سیستم‌های کامپیوتری
16- هدف از رسیدگی به سیستم‌های کامپیوتری ارزیابی ............................ می‌باشد :
1) صورتهای موردی 2) سیستم‌های اطلاعاتی 3) نرم‌افزارهای حسابرسی 4) مقررات حفاظتی
17- برای افزایش کارایی سیستم‌های کامپیوتری چه عاملی را باید در نظر داشت :
1) سرعت 2) دقت 3) بهینه‌سازی 4) کارآیی
18- این گروه کنترل‌ها شامل کنترل‌های اختصاصی مربوط به هر یک از سیستم‌های کامپیوتری است :
1) کنترل‌های عمومی 2) کنترل‌های کاربردی 3) کنترل‌های فنی 4) کنترل‌های کیفی
19- کدامیک از مراحل زیر برای تعیین میزان قابلیت اتکا بر کنترل‌های موجود و ارزیابی میزان اعتبار اطلاعات بکار می‌رود :
1) مرحله مقدماتی 2) مرحله تکمیل بررسی 3) ارزیابی کنترل‌ها 4) هیچکدام
20- وظایف کارشناسان حسابرسی سیستم‌های کامپیوتری می‌باشد :
1) ارزیابی صورتهای مالی 2) پشتیبانی فنی حسابرسان در رسیدگی به سیستم‌های کامپیوتری 3) ایجاد زمینه‌ای لازم برای آموزش و تجربه عملی کار با کامپیوتر 4) هیچکدام
تاریخ ارسال: دوشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 05:56 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo