سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

ستاندارد حسابداری شماره 3درآمد عملیاتی

ستاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

81

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

فهرست مندرجات

شمار ه بند

1 -

3 -

8 -

10 -

مقدمه 2دامنه کاربرد 7تعاریف 9اندازه گیری درآمد عملیاتی 13

15 -

21 -

29 -

34 -

تشخیص معامله 14فروش کالا 20ارائه خدمات 28سود تضمین شد ه، درآمد حق امتیاز و سود سهام 33افشا 35

تاریخ اجرا 36

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری 37

پیوست : نمونه هایی از موارد شناخت درآمد عملیاتی

83

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

ای ن استاندارد باید با توج ه ب ه

مقدم ها ی بر استانداردها ی حسابدار ی

مطالع ه و بکارگرفت ه شود

.

مقدمه

1 .

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط

می شود

در برمی گیرد

واحد تجاری حاصل می گردد و با عناوین مختلفی از قبیل فروش ، حق الزحمه ، سود تضمین

شده ، سود سهام و حق امتیاز مورد اشاره قرار می گیرد

2 .

عملیاتی است

جریان آتی ورودی منافع اقتصادی وجود داشته باشد

درآمد عملیاتی به درون واحد تجاری محتمل باشد

اتکاپذیر اندازه گیری کرد

بنابر تعریف ارائه شده در فصل سوم مفاهی م نظر ی گزارشگر ی مال ی ، درآمد عبارت است از. مفهوم درآمد، هر دو گروه درآمد عمل یاتی و درآمد غیرعملیاتی را. درآمد عملیاتی ع بارت از درآمدی است ک ه از فعالیتهای اصلی و مستمر.مبحث اصلی در حسابداری درآمد عملیاتی عمدتاً معطوف به تعیین زمان شناخت درآمد. درآمد عملیاتی زمانی شناسایی می شود که شواهد کافی مبنی بر وقوع یک(یعنی جریان منافع اقتص ادی مرتبط با) و این منافع را بتوان به گونه ای.

دامنه کاربرد

3 .

گرفت ه شود

این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیات ی حاص ل از معاملا ت و رویدادها ی زیر بکار:

الف

ب

ج

سود سها م اس ت

. فرو ش کالا،. ارائ ه خدمات ، و. استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شد ه ، درآمد ح ق امتیاز و.

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

84

4 .

شده جهت فروش مجدد از قبیل کالای خریداری شده توسط یک واحد بازرگانی یا زمین

و سایر املاک نگهداری شده برای فروش مجدد اس ت

5 .

واحد تجاری است

پیمانهای ارائه خدمات ماهیتاً از نوع پیمانهای بلندمدت است

چنین پیمانهایی ، طبق استاندارد حسابداری شماره

کالا شامل کالای تولید شده توسط واحد تجاری برای فروش و همچنین کالای خریداری.ارائه خدم ات ، معمولا متضمن اج رای وظیف ه ای مورد توافق طی مدتی مع ین توسط. خدمات ممکن است طی یک یا چند دوره مالی ارائه شود . برخی از. درآمد عملیاتی حاصل از9 با عنوان حسابدار ی پیمانها ی بلندمدت

شناسایی می شود

6 .

.استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری منجر به تحصیل درآمدهای عملیاتی زیر می شود:

الف

واحد تجاری مطالبه می شود،

ب

نظیر امتیاز ساخت ، علایم تجاری ، حق انتشار و نرم افزار رایانه ای مطالبه می شود، و

ج

واحد تجاری عاید آن می شود

7 .

. سود تضمین ش ده : مبالغی ک ه بابت استف اده از وج وه نق د یا معادل وجه نقد. درآمد ح ق امتیاز : مبالغی که بابت استفاده از داراییهای غیرج اری واحد تجاری. سود سها م : مبالغی از سود توزیع شده واحد سرمایه پذیر که متناسب با سهم الشرکه.در این استاندارد، درآمد عملیاتی حاصل از موارد زیر مطرح نمی شود:

الف

ب

پیمانها ی بلندمدت

ج

د

شماره

. سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می شود،. پیمانهای بلندمدت (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره 9 با عنوان حسابداری)،. قراردادهای اجاره ،. کمکهای بلاعوض و سایر کمکهای مشابه دولتی (رجوع شود به استاندارد حسابداری10 با عنوان حسابدار ی کمکها ی بلاعو ض دولت )،

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

85

ه

و

ز

ح

سرمایه گذاری

فروش املاک اشتغال دارند

. قراردادهای بیمه در شرکتهای بیم ه،. افزایش طبیعی حیوانات پرورشی و محصولات کشاورزی و جنگلی ،. استخراج مواد معدنی ، و. تغییر ارزش سایر داراییهای جاری از قبیل سرمایه گذاریها (در مؤسسات تخصصی) یا سرمایه گذاری در املاک در واحدهای تجاری که به خرید و.

تعاریف

8 .

اصطلاحا ت ذی ل در ای ن استاندارد با معان ی مشخ ص زیر بکار رفت ه است :

آورد ه صاحبا ن سرمایه ، ک ه از فعالیتها ی اصل ی و مستمر واحد تجار ی ناش ی شد ه باشد

درآمد عملیات ی : عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمای ه ، بجز موارد مرتبط با.

می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عاد ی ، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر

مبادل ه کنند

ارزش منصفانه : مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل.

9 .

حقوق صاحبان سرمایه منجر نمی گردد و لذا درآمد عملیاتی محسوب نمی شود

در مورد کارگزاران ، مبالغ ناخالص دریافتی یا دریافتنی به افزایش حقوق صاحبان سرمایه منجر

نمی گردد و لذا تنها مبلغ حق العمل یا کارمزد، درآمد عملیاتی محسوب می شود

مبالغی که به نمایند گی از طرف اشخاص ثالث (از قبیل برخی مالیاتها ) وصول می شود، به افزایش. به گونه مشاب ه،.

اندازه گیری درآمد عملیاتی

10

. درآمد عملیات ی باید به ارز ش منصفان ه مابه ازا ی دریافت ی یا دریافتن ی اندازه گیر ی شود.

11 .

خریدار یا استفاده کننده از دارایی به عمل می آید، تعیین می شود

منصفانه مابه ازای دریافتی و دریافتنی با احتساب تخفیفات تجاری اندازه گیری می شود

مبلغ درآمد عملیاتی حاصل از یک معامله معمو لاً طبق توافقی که بین واحد تجاری و. این مبلغ به ارزش.

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

86

12 .

عملیاتی همان مبلغ وجه نقد دریافتی است

آینده موکول شود، به گونه ای که طبق قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار و یا ضوابط

معمول فروشنده ، مبلغی اضافه بر بهای فروش نقدی کالا یا خدمات دریافت شود،

در این حالت ارزش منصفانه مابه ازای مربوط ، بهای فروش نقدی است و مبلغ اضافه

دریافتی درآمد عملیاتی فروشنده محسوب نمی شود، بلکه باید باتوجه به محتوای تجاری

معامله تحت عنوان

13 .

مشابه باشد مبادله گردد، این مبادله به عنوان معامله ای درآمدزا تلقی نمی شود

می توان از مبادله شیر توسط دو شرکت تولیدکننده محصولات لبنی جهت تأمین به موقع

تقاضای مشتریان در حوزه توزیع محصولاتشان اشاره کرد

غیر مشابه م بادله شود، این مبادله به عنوان معامله ای درآمدزا تلقی می گردد

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه کالاها یا خدمات دریافتی پس از تعدیل از بابت سرک

نقدی اندازه گیری می شود

به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد، درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه کالاها یا خدمات

واگذار شده پس از تعدیل از بابت سرک نقدی ، انداز هگیری می شود

در بسیاری حالات ، مابه ازای مربوط ، به شکل وجه نقد یا معادل آن می باشد و مبلغ درآمد. با این حال ، هرگاه جریان ورودی وجه نقد بهدرآمد تأمین مالی به طور جداگانه نمایش یابد.هرگاه کالاها یا خدمات در قبال کالاها یا خدمات دیگری که از لحاظ ماهیت و ارزش. برای مثال. چنانچه کالا یا خدمات. در این حالت. هرگاه ارزش منصفانه کالاها یا خدمات دریافتی را نتوان.

تشخیص معامله

14 .

اعمال می شود

معیارها ی شناخت در مورد اجزای قابل تفکیک یک معامله منفرد بکار گرفته شود

معیارهای شناخت مندرج در این استاندارد معمولاً به طور جداگانه در مورد هر معامله. با این حال ، در برخی شرایط ، جهت انعکاس محتوای معامله لازم است.

برای مثال ، هرگاه قیمت فروش محصول شامل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه درارتباط با

خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره های آتی منتقل و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره

اجرای خدمات مورد شناخت قرار می گیرد

. بالعکس ، هرگاه دو یا چند معامله به گونه ای

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

87

به هم پیوسته باشد که اثر تجاری آن را نتوان بدون توجه به کلیت آن درک کرد، معیارهای

شناخت در مورد آن به طور یکجا اعمال می شود

است کالاهایی را به فروش رساند و همزمان قراردادی جداگانه برای بازخرید همان کالاها

درآینده منعقد کند

حالتی باید دو معامله فروش و بازخرید همان کالا را یکجا شناسایی کرد

. برای مثال ، یک واحد تجاری م مکن. این امر موجب نفی اثر محتوایی معامله فروش می شود و لذا در چنین.

فروش کالا

15 .

درآمد عملیاتی حاص ل از فرو ش کالا باید زمان ی شناسای ی شود ک ه کلی ه شرای ط زیر تحق ق یافت ه باشد:

الف

کرده باشد،

ب

کنتر ل مؤثر ی نسب ت ب ه کالا ی فرو ش رفت ه اعما ل نکند،

ج

د

ه

اتکاپذیر اندازه گیر ی کرد

. واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل. واحد تجاری هیچ دخالت مد ی ریتی مستمر درحدی که معمولاً با مالکیت همراه است یا. مبل غ درآمد عملیات ی را بتوا ن ب ه گونه ا ی اتکاپذیر اندازه گیر ی کرد،. جریا ن مناف ع اقتصاد ی مرتب ط با معامل ه فرو ش ب ه درو ن واحد تجار ی محتم ل باشد، و. مخارجی را که درارتباط با کالای فروش رفته تحم ل شده یا خواهد شد بتوا ن ب ه گونه ا ی.

16 .

است شرایط معامله مورد بررسی قرار گیرد

مالکیت با انتقال مالکیت قانونی به خریدار یا تصرف مورد معامله توسط خریدار همراه

است

مخاطرات و مزایای مالکیت در زمانی متفاوت از زمان انتقال مالکیت قانونی یا تصرف

توسط خریدار انتقال می یابد

17 .

مربوط ، فروش تلقی نمی گردد و لذا درآمدی از بابت آن شناسا یی نمی شود

برای اینکه زمان انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت به خریدار را بتوان تعیین کرد، لازم. در اغلب حالات ، انتقال مخاطرات و مزایای. این موضوع در مورد اغلب خرده فروشیها صدق می کند . مواردی نیز وجود دارد که.اگر واحد تجاری بخش عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله. این امر ممکن

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

88

است در حالات مختلفی اتفاق بیفتد

مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را حفظ کند به شرح زیر است

. نمونه هایی از مواردی که واحد تجاری ممکن است:

الف

توسط مفاد ضمانت نامه کالای فروش رفته پوشش نیافته باشد، به عهده بگیرد،

ب

درآمد توسط خریدار از محل فروش کالای مورد معامله باشد،

ج

نصب که بخش عمده ای از مبلغ قرارداد را تشکیل می دهد، توسط واحد تجاری

به طور کامل انجام نشده باشد، و

د

تجاری در مورد احتمال برگشت کالای فروش رفته مطمئن نباشد

18 .

مورد نظر، فروش تلقی و درآمد عملیاتی شناسایی می شود

به خاطر تضمین قابلیت وصول مطالبات ، مالکیت قانونی کالا را برای خود حفظ کند

حالتی ، اگر واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را منتقل کرده باشد، این معامله ،

فروش تلقی و درآمد عملیاتی آن شناسایی می گردد

مخاطرات مالکیت ، وجود شرطی در خرده فروشی کالاست به گونه ای که درصورت عدم

رضایت مشتری ، برگشت کالا و استرداد مابه ازا به مشتری میسر باشد

آنکه فروشنده بتواند مبالغ برگشتی آتی را به گونه ای ا تکا پذیر براورد کند و بدهی ناشی از برگشت

کالا را باتوجه به تجربیات گذشته و سایر عوامل مربوط شناسایی کند، درآمد عملیاتی در زمان

فروش مورد شناخت قرار می گیرد

. زمانی که واحد تجاری تعهداتی را درارتباط با عملکرد غیر مطلوب مور د معامله که. زمانی که دریافت درآمد عملیاتی مربوط به یک فروش خا ص ، مشروط به تحصیل. زمانی که ار سال کالای مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، لیکن خدمات. زمانی که خریدار حق فسخ معامله را براساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد.چنانچه ، واحد تجاری تنها بخش کم اهمیتی از مخاطرات مالکیت را برای خود نگه دارد، معامله. برای مثال ، فروشنده ممکن است تنها. در چنین. مثال دیگر از حفظ بخش کم اهمیتی از. در چنین حالتی ، به شرط.

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

89

19 .

واحد تجاری شرط اساسی است

این زمینه ، ممکن است جریان ورودی منافع اقتصادی محتمل نباشد

خروج مبالغ مابه ازای حاصل از فروش در یک کشور خارجی منوط به ص دور مجوز دولت

آن کشور باشد، در مورد جریان ورودی منافع اقتصادی مرتبط با فروش مذکور ابهام وجود

دارد، لذا تنها پس از صدور مجوز خروج وجوه ، ابهام برطرف و درآمد عملیاتی شناسایی

می شود

قبلی ابهام به وجود آید، مبلغ غیرقابل وصول یا مبلغی که بازیافت آن غیر محتمل است ،

به جای اینکه به عنوان تعدیل درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی به حساب گرفته شود،

به حساب هزینه منظور می گردد

20 .

می شود

تضمین کالای فروش رفته و سایر مخارجی که پس از حمل کالا ممکن است واقع شود،

در صورتی که س ایر شرایط شناخت درآمد برقرار باشد، معمولاً به گونه ای اتکاپذیر قابل

اندازه گیری است

درآمد عملیاتی را نمی توان شناسایی کرد

به عنوان بدهی شناسایی می شود

برای شناخت درآمد عملیاتی ، محتمل بودن جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامل ه به درون. در برخی موارد، تا زمان دریافت مابه ازا یا رفع ابهام در. برای مثال ، هرگاه. با این حال ، هرگاه در مورد قابلیت وصول بخشی از درآمد عمل یاتی شناسایی شده.درآمد عملیاتی و هزی نه های مرتبط با یک معامله یا رویداد به طور همزمان شناسایی. این فرایند، عموماً تطابق درآمد و هزینه نامیده می شود . هزینه ها، ازجمله هزینه. با این حال ، هرگاه هزینه ها را نتوان به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد،. در چنین شرایط ی ، هرگونه مابه ازای دریافت ی.

ارائه خدمات

21 .

براورد کرد، درآمد عملیاتی مربوط باید با توجه به میزان تکمیل آن معامله

شناسایی شو د

شرایط زیر احراز شده باشد

هرگاه ماحصل معامله ای را که متضمن ارائه خدمات است بتوان به گونه ای اتکاپذیر. ماحصل معامل ه ، زما ن ی به گونه ای اتکاپذیر قابل براورد است که همه:

الف

ب

. جریا ن مناف ع اقتصاد ی مرتب ط با معامل ه ب ه درو ن واحد تجار ی محتم ل باشد،. مبل غ درآمد عملیات ی را بتوا ن ب ه گونه ا ی اتکاپذیر اندازه گیر ی کرد،

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

90

ج

د

اندازه گیر ی باشد

. میزا ن تکمیل معامل ه ب ه گونه ا ی اتکاپذیر قاب ل اندازه گیر ی باشد، و. مخارجی که درارتباط با ارائه خدمات تحمل شده یا خواهد شد، به گونه ای اتکاپذیر قابل.

22 .

می شود

حسابداری شماره

23 .

منافع اقتصادی ، شرط اساسی است

وصول بخشی از درآمد عملیاتی شناسایی شده قبلی ، مبلغ غیر قابل وصول یا مبلغی که

بازیافت آن دیگر محتمل نیست ، به عنوان هزینه و نه به صورت تعدیل درآمد شناس ایی

شده قبل ی، در حسابها منظور می شود

24 .

واحد تجاری از یک سیستم داخلی بودجه بندی و گزارشگری مالی مؤثر برخوردار باشد

شناخت درآمد عملیاتی براساس میزان تکمیل کار، اغلب روش درصد تکمیل نام یده. ضوابط اعمال روش مزبور، مشتمل بر نحوه تعیین میزان تکمیل کار در استاندارد9 با عنوان حسابدار ی پیمانها ی بلندمدت تشریح شده اس ت.در مورد شناخت درآمد عملیاتی حاصل از ارائه خدمات نیز، محتمل بودن جریان ورود ی. با این حال ، درصورت وجود ابهام در مورد قابلیت.برای اینکه بتوان ماحصل یک معامله را به گونه ای اتکاپذیر براورد کرد، معمولاً لازم است.

واحد تجاری ، براوردهای درآمد عم لیاتی را همزمان با ارائه خدمات بررسی و در صورت

لزوم آن را تغییر می دهد

ادواری براوردها را ایجاب کند، لزوماً بدین معنی نیست که ماحصل معامله را نمی توان

به گونه ای اتکاپذیر بر اورد کرد

زیر با طرفهای دیگر معامله قادر به انجام براوردهای اتکاپذیر اس ت

. با این حال این واقعیت که شرایط حاکم ممکن است تجدید نظر. یک واحد تجاری عموماً پس از توافق در مورد شرایط:

الف

ب

ج

25 .

درآمد عملیاتی به روش خط مستقیم طی آن دوره زمانی شناسایی می شود، مگر این که طبق

. حقوق قابل اعمال هریک از طرفین در مورد خدماتی که قرار است ارائه یا دریافت شود،. مابه ازایی که قرار است مبادله شود، و. نحوه و شرایط تسوی ه.هرگاه ارائه خدمات ، متضمن انجام تعداد نامشخصی از عملیات طی یک دوره زمانی معین باشد،

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

91

شواهد موجود، روش دیگری که درآمد عملیاتی دوره را بهتر منعکس کند، وجود داشته باشد

.

هرگاه یک فعالیت خاص در مقایسه با سایر عملیات از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، شناخت

درآمد عملیاتی تا زمان اجرای آن فعالیت خاص به تعویق می افتد

.

26 .

درآمد عملیات ی را باید تنها تا میزا ن مخار ج تحمل شد ه قاب ل بازیاف ت مورد شناخ ت قرار داد

هرگاه ماحصل معا م له ای را که متضمن ارائه خدمات است نتوان به گونه ای اتکاپذیر براورد کرد،.

27 .

در مراحل اولیه معامله ، اغلب براورد اتکاپذیر ماحصل معامله امکان پذیر ن یست .

با این حال ، ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که واحد تجاری مخارج تحمل شده

معامله را بازیافت کند

بازیافت آن می رود شناسایی می گردد

اتکاپذیر براورد کرد، هیچگونه سودی شناسایی نمی شود

28 .

تحمل شده محتمل نباشد، درآمد عملیاتی شناسایی نمی شود و مخارج تحمل شده به عنوان

هزی نه دوره مورد شناخت قرار می گیرد

معامله شده بود، برطرف شود، درآمد عملیاتی به جای بند

می شود

. بنابراین درآمد عملیاتی تنها تا میزان مخارج تحمل شده ای که انتظار. از آنجا که ماحصل معامله را نمی توان به گونه ای.هرگاه ماحصل یک معامله را نتوان به گونه ای اتکاپذیر براورد کرد و بازیافت مخارج. هرگاه ابهاماتی که مانع براورد اتکاپذیر ماحصل26 براساس بند 21 شناسایی.

سود تضمین شده ، درآمد حق امتیاز و سود سهام

29 .

تضمین شد ه ، درآمد ح ق امتیاز و سود سها م اس ت باید براسا س معیارها ی مندر ج در بند

درآمدهای عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که متضمن سو د30

به شر ط تحق ق شرای ط زیر شناسای ی شود

:

ال ف

ب

30 .

. جریا ن مناف ع اقتصاد ی مرتب ط با معامل ه ب ه درو ن واحد تجار ی محتم ل باشد، و. مبل غ درآمد عملیات ی را بتوا ن ب ه گونه ا ی اتکاپذیر اندازه گیر ی کرد.درآمد عملیات ی مذکور در بند 29 باید با توج ه ب ه مبان ی زیر شناسای ی شود:

الف

ب

. سود تضمی ن شد ه براسا س مد ت زما ن و باتوج ه ب ه ماند ه اص ل طل ب و نر خ مربوط ،. درآمد حق امتیاز طب ق محتوا ی قرارداد مربو ط، و

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

92

ج

در زمان احراز حق دریافت توس ط سهامدار، ب ه استثنا ی سود سها م حاص ل از سرمایه گذار ی

در واحدها ی تجار ی فرع ی و وابسته

. سود سهام حاص ل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثب ت نشد ه اس ت ،.

31 .

می شود

انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود، ای ن گونه مبالغ معرف

بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درآمد محسوب نمی شود

دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی بابت سود سهام دریافتی یا دریافتنی

کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از س ودهای

مصوب شرکت سرمایه پذیر پس از تحصیل سرمایه گذاری باشد

32 .

اساس شناسایی می شود، مگر آنکه با توجه به محتوای قرارداد، شناسایی درآمد برمبنای

روشهای سیستماتیک و منطقی دیگری مناسب تر باشد

33 .

حق امتیاز و سود سهام به عنوان درآمد عملیاتی است

وصول مبلغی که قبلاً به عنوان در آمد عملیاتی شناسایی شده ، ابهامی به وجود آید مبلغ غیر قابل

وصول یا مبلغی که بازیافت آن دیگر محتمل نیست ، به عنوان هزینه دوره و نه به صورت تعدیل

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار شناسایی. در برخی شرایط ، مثلاً، در مواردی که سود سهام از محل اندوخته ها یا سود. به بیان.درآمد حق امتیاز طبق شرایط مندرج در قرارداد مربوط تعلق می گیرد و معمولاً بر همین.محتمل بودن جریان ورودی منافع اقتصادی شرط اساسی شناسایی سود تضمین شده ، درآمد. با این حال ، هرگاه درخصوص قابلیت0شناسایی شده قبل ی، در حسابها منظور می شود.

افشا

34 .

واحد تجار ی باید موارد زیر را در یادداشتها ی توضیح ی افشا کند:

الف

استاندارد حسابدار ی شمار ه

ب

. رویه های حسابداری مورد استفاده برای شناخت درآمد عملیاتی باتوجه به الزامات1 با عنوا ن " نحو ه ارائ ه صورتها ی مالی ، و. مبل غ هر ی ک از طبقا ت عمد ه درآمد عملیات ی شناسای ی شد ه ط ی دور ه ناش ی از موارد زیر:

فرو ش کالا،

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

93

ارائ ه خدما ت،

سود تضمی ن شد ه،

درآمد حق امتیاز،

سود سهام ، و

ج

درآمد عملیات ی منظور شد ه اس ت

. مبلغ درآمد عملیاتی حاص ل از مباد له کالا یا خدمات که در هر یک از طبقات عمده.

35 .

واح د تجاری باید هرگونه سود یا زیان احتمالی را طبق استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان

حسابداری پیشامدهای احتمال ی

از قبیل مخارج تضمی ن، ادعاها، جریمه ها یا زیانهای احتمالی باشد

افشا کند . این گونه سودها یا زیانها ممکن است ناشی از اقلامی.

تاریخ اجرا

1380

و بعد از /1/ 36 . الزامات این استاندارد د ر مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاری خ 1

آ ن شرو ع می شود، لازم الاجراست

.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

37 .

با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 18 با عنوان

درآمد عملیاتی

نیز رعایت می شود.

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد عملیاتی

پیوست

نمونه هایی از موارد شناخت درآمد عملیاتی

95

نمونه های ارائه شده در این پیوست ، نحوه کاربرد استاندارد حسابداری را در تعدادی از وضعیتهای

تجاری تشریح می کند

در مورد همه عوامل مؤثر احتمالی در شناخت درآمد عملیاتی را ارائه نمی کند

مشخصاً در تحلیل وضعیتهای تجاری مورد اشاره قرار گرفته است ، نمونه ها متضمن این فرض است که

هیچ ابهام قابل ملاحظه در مورد مبلغ یا قابلیت وصول مابه ازایی که قرار است دریافت شود، هزینه هایی

که واقع شده یا واقع خواهد شد، یا میزان احتمالی برگشت کالا وجود ندارد

تشریحی دارد و بخشی از استاندارد حسابداری نیس ت

. این نمونه ها معطوف به جنبه های خاصی از یک معامله اس ت و بحث جامعی. به جز مواردی که. این نمونه ها تنها جنبه.

ال ف

. فروش کالا

هرگاه مالکیت به خر یدار منتقل شود، درصورت

تحقق شرایط زیر درآمد عملیاتی شناسایی

می شود

:

ال ف

. تحویل کالا به خریدار محتمل باشد.

ب

قابل تشخیص و آماده تحویل به خریدار

باشد

. در زمان شناخت درآمد، کالا موجود ،.

ج

تحویل کالا را تایید کرده باشد

. خر یدار به طور مشخص ، تعویق در.

د

. شرایط معمول پرداخت برقرار باشد.

1 .

فروش ، همرا ه با تعوی ق در تحوی ل کالا:

بنابه درخواست خریدار، تحویل کالا

به تعویق افتاده ولی مالکیت آن به

خریدار منتقل شده است و وی

صورتحساب را می پذیرد

.

معمولاً تا هنگامی که م شتری کالا را تحویل

نگرفته و نصب و بازرسی آن خاتمه نیافته باشد،

نسبت به درآمد شناختی صورت نمی گیرد

.

2 .

ارسا ل مشرو ط:

2 .

بازرسی و غیره فروخ ته

می شود

ال ف. کالا به شرط نصب ،.

استاندارد حسابداری شماره

3

درآمد

وأ T)ؤ
تاریخ ارسال: سه‌شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1388 ساعت 01:53 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo