سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

ترازنامه لاتین ترجمه شده

[Your Business Name]      نام شرکت
Balance Sheet      ترازنامه
[Mmmm Dd, 200X]       
        
Assets    دارایی ها  
        
Current Assets:داراییهای جاری      
Cashنقد   $0   
Accounts Receivableحسابهای دریافتنی $0     
Less:Reserve for Bad Debtsکسر می شود : ذخیره م.م.و 0  0   
Merchandise Inventoryموجودی کالای تجاری   0   
Prepaid Expensesپیش پرداخت   0   
Notes Receivableاسناد دریافتنی    0   
Total Current Assetsجمع داراییهای جاری     $0
Fixed Assets:داراییهای ثابت      
Vehiclesوسائط نقلیه 0     
Less:Accumulated Depreciationکسر می شود : استهلاک انباشته 0  0   
Furniture and Fixturesاثاثه و منصوبات 0     
Less:Accumulated Depreciationکسر می شود : استهلاک انباشته 0  0   
Equipmentتجهیزات 0     
Less:Accumulated Depreciationکسر می شود : استهلاک انباشته 0  0   
Buildingsساختمانها 0     
Less:Accumulated Depreciationکسر می شود : استهلاک انباشته 0  0   
Landزمین   0    
Total Fixed Assetsجمع داراییهای ثابت     0
Other Assets:سایر داراییها      
Goodwillسرقفلی   0   
Total Other Assetsجمع سایر داراییها     0
Total Assetsجمع داراییها      $0
Liabilities and Capitalسرمایه و بدهیها
Current Liabilities:بدهیهای جاری      
Accounts Payableحسابهای پرداختنی   $0   
Sales Taxes Payableمالیات بر فروش پرداختنی   0   
Payroll Taxes Payableمالیات بر حقوق پرداختنی   0   
Accrued Wages Payableحقوق و دستمزد  انباشته پرداختنی   0   
Unearned Revenuesدرآمدهای تحقق نیافته   0   
Short-Term Notes Payableاسناد پرداختنی کوتاه مدت   0   
Short-Term Bank Loan Payableوامهای پرداختنی کوتاه مدت   0   
Total Current Liabilitiesجمع داراییهای جاری     $0
Long-Term Liabilities:بدهیهای غیر جاری      
Long-Term Notes Payableاسناد پرداختنی بلند مدت مدت   0   
Mortgage Payableاوراق قرضه پرداختنی   0   
Total Long-Term Liabilitiesجمع بدهیهای غیر جاری     0
Total Liabilitiesجمع بدهیها     0
Capital:سرمایه:      
Owner's Equityحقوق صاحبان سهام   0   
Net Profitسود خالص   0   
Total Capitalجمع سرمایه     0
Total Liabilities and Capitalجمع بدهیها و سرمایه     $0

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1388 ساعت 05:01 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo