سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل های مالی

ردیف

(بدون توضیح)

شرکت

نام شرکت

سال مالی

سال مالی شرکت

تاریخ برآورد

تاریخ اعلام اطلاعات ترازنامه و سود وزیان

نسبت جاری (Current Ratio)

این نسبت نشان می دهد که دارائی جاری تا چه حد بدهی جاری را می پوشاند. نسبت مذکور را مقیاس نقدینگی در کوتاه مدت می دانند.روند این نسبت باید مورد توجه قرار گیرد.فرمول : جمع دارائیهای جاری / جمع بدهای های جاری

نسبت آنی (Quick Ratio)

در این قسمت جانب حزم و احتیاط در تامین مطالبات طلبکاران رعایت شده است ، چون موجودی کالا و پیش پرداختها همیشه قابل تبدیل به نقد نیستند، آنها را کنار میگذاریم و دارائی جاری را منهای این دو قلم، دارائی آلی می نامیم و با بدهی جاری می سنجیم. نسبت بیش از یک را معمولا مطلوب تلقی می کنند.فرمول : (موجودی مواد و کالا – جمع دارایی های جاری) / جمع بدهی های جاری

درصد بدهی به مجموع داراییها

این نسبت نشان میدهد که که بدهی های یک موسسه چه نسبتی به دارائیهای آن دارد معمولا وقتی نسبت پایین است شرکت شرایط بهتری دارد مگر در شرایطی که بدهی های شرکت مربوط به وام های طرح توسعه و ... باشد فرمول : (جمع کل بدهای ها / جمع کل دارائیها) * 100

گردش موجودی مواد و کالا

این نسبت نشان می دهد که گردش مجموع در آمدهای موسسه به موجودی مواد و کالا چه عددی است. فرمول : درآمد حاصل از خدمات و فروش / (موجودی موارد و کالا + سفارشات موادو کالا)

گردش داراییهای ثابت

این نسبت نشان میدهد که گردش مجموع درآمدهای موسسه نسبت به دارائیهای ثابت آن چه عددی است . فرمول : درآمد حاصل از خدمات و فروش / خالص دارئیهای ثابت

گردش مجموع داراییها

این نسبت نشان میدهد که گردش مجموع درآمدهای موسسه نسبت به مجموع دارائیهای آن چه عددی است . فرمول : درآمد حاصل از خدمات و فروش / جمع کل دارائیها

درصد بازده مجموع داراییها (Return On Assets)

این نسبت حاکی از توانائی واحد تجاری درکاربرد تمام منابعی است که در اختیارآن قرار دارد.فرمول : (سود (زیان) ویژه قبل ازکسرمالیات/ جمع کل دارایی ها ) * 100

درصد بازده سرمایه (Return On Working Capital)

این نسبت رابطه سرمایه در گردش را با سود واحد تجاری نشان می دهد. افزایش نسبت مذکور دلالت بر کمبود سرمایه در گردش می کند.فرمول : (سود (زیان) ویژه پس ازکسرمالیات سرمایه مصوب) * 100

درصد سود به درآمد (Return On Sales)

این نسبت نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چه میزان سود خالص به دست آمده است.فرمول : (سود (زیان) ویژه پس ازکسرمالیات / جمع درآمد ها ) * 100

درصد سود به سود ناویژه

این نسبت سود و زیان قبل از کسر مالیات یک موسسه را با سود و زیان ناویژه آن را مقایسه کرده و نسبت آن را نشان می دهد
فرمول : (درصد سود و زیان قبل از کسر مالیات / سود و زیان ناویژه ) * 100

درصد سود عملیاتی به درآمد

این نسبت نشانه توانایی موسسه در کنترل هزینه های عملیات محسوب می شود. معمولا آن را در رابطه با افزایش فروش و تغییرات سود ناخالص تفسیر می کنند.فرمول : (سود (زیان) عملیاتی / درآمد حاصل از خدمات و فروش) * 100

درصد سود ناو یژه به درآمد

این نسبت سود یا زیان ناویژه یک موسسه را نسبت به درآمد آن مقایسه کرده و نسبت آن را نشان می دهد.فرمول : (سود و زیان ناویژه / درآمد حاصل از خدمات و فروش) * 100

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1389 ساعت 04:01 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo