سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

سوالات حسابداری ارشد

1- شرکت سازه پویش در تاریخ 1/10/1376 ماشین آلاتی به بهای تمام شده 000ر000ر40 ریال خریداری کرد. عمر مفید براوردی 10 سال و روش استهلاک خط مستقیم است. در تاریخ 1/1/1381 عمر مفید دارایی 8 سال براورد شد.  هزینه استهلاک سال 1381 پس از این تغییر در براورد چند هزار ریال است؟

1) 2500

2) 2875

3) 3000

4) 4218

 

2- شرکت سبلان برای محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول از روش درصدی از فروش استفاده می کند. با توجه به اطلاعات اضافی ارائه شده، مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ابتدای سال 1384 چند هزار ریال است؟

شرح

1384

1385

فروش طی سال (ریال)

000ر000ر10

000ر000ر9

مطالبات سوخت شده (ریال)

000ر400

000ر500

مانده ذخیره پایان سال (ریال)

000ر700

000ر650

 

 

 

 

۱) 450                                                                                     

2) 500

3) 600

4) 650

 

 

3- تعداد سهام عادی منتشره شرکت سینا در ابتدای سال 1385 000ر400 و تعداد سهام عادی موجود آن 000ر300 سهم است. شرکت در ابتدای خرداد ماه 000ر60 سهم عادی منتشر و در ابتدای مرداد ماه 10 درصد سود سهمی توزیع و در ابتدای آبان ماه 000ر24 سهم خود را بازخرید کرد. در صورتی که سود خالص و زیان غیر مترقبه شرکت در سال جاری به ترتیب 63 و 12 میلیون ریال باشد میانگین موزون سهام عادی موجود و سود هر سهم حاصل از عملیات مستمر با احتساب این تعداد چند ریال است؟

1) 000ر340  و  185

2) 000ر340  و  220

3) 000ر375  و   168

4) 000ر375  و 200

 

4- سهام منتشره شرکت آلفا شامل 3000 سهم ممتاز 10 درصد جمع شونده 500 ریالی و 1000 سهم عادی هزار ریالی است. سود تقسیمی شرکت 000ر600 ریال می باشد. در صورتی که دارای حق مشارکت جزئی تا سقف 3 درصد و سود سهام یکسال آن نیز معوق باشد. سود تقسیمی هر سهم عادی چند ریال است؟

1) 85

2) 115

3) 255

4) 345

 

5- شرکت فناوران برای کارهای اکتشافی با یک شرکت خارجی اقدام به تشکیل یک مشارکت خاص کرده است. هرکدام از شرکا در 50 درصد منافع سهیم می باشند. شرکت فناوران یکدستگاه حفاری را به عنوان آورده به مشارکت خاص تحویل داده است. مبلغ دفتری این دستگاه در دفاتر شرکت فناوران 150 میلیون ریال، استهلاک انباشته آن 40 میلیون ریال و مانده مازاد تجدید ارزیابی آن 80 میلیون ریال است. ارزش بازار این دستگاه 210 میلیون ریال است. سود قابل شناسایی در صورت سود و زیان شرکت فناوران کدام است؟

1) 30

2) 60

3) 100

4) 140

 

6- اطلاعات زیر مربوط به شرکت دنا در سال 1385 است. مانده سود انباشته در پایان دوره چند میلیون ریال است؟

- سود انباشته اول دوره          500

- تعدیلات سنواتی                 (150)

- سود سهام پیشنهادی           80

- سود سهام سال 1384          90

- پاداش هیات مدیره                 10

- سود خالص                          100

1) 270

2) 280

3) 360

4) 370

 

7- کدامیک از روابط زیر لزوما روابط اشخاص وابسته تلقی نمی شود؟

1) رابطه بین مدیرعامل و واحد تجاری

2) رابطه بین دو شرکت تحت کنترل مشترک

3) رابطه بین یک سهامدار دارای 60 درصد مالکیت با شرکت

4) رابطه بین واحدهای تجاری دارای عضو مشترک هیات مدیره

 

8- شرکت آذربایجان در سال 1383 تعداد 50000 سهم شرکت آباده را به مبلغ هر سهم 3400 ریال خریداری و به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت طبقه بندی کرده است. در سال 1383 این سهام به ارزش هر سهم 4600 ریال تجدید ارزیابی شده است. شرکت آذربایجان در سال 1384 این سهم را به عنوان سرمایه گذاری جاری تغییر طبقه بندی داده است. ارزش بازار سهم در تاریخ تغییر طبقه بندی 4000 ریال است. سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش منعکس می شوند. این سرمایه گذاری به چه مبلغی (به ازای هر سهم) به گروه سرمایه گذاریهای جاری منتقل می شود؟

1) 400ر3 ریال

2) 700ر3 ریال

3) 000ر4 ریال

4) 600ر4 ریال

 

9- مبلغ دفتری  سرمایه گذاری های بلند مدت شرکتی در پایان اولین سال تحصیل و پس از شناسایی 5 میلیون ریال هزینه کاهش ارزش، معادل 45 میلیون ریال می باشد. در صورتی که شرکت از روش تجدید ارزیابی در تعیین مبلغ دفتری این سرمایه گذاریها استفاده نماید و مبلغ تجدید ارزیابی آن در پایان سال دوم معادل 55 میلیون ریال باشد، تغیر در سود جامع شرکت بواسطه این رویداد چند میلیون ریال خواهد بود؟

1) 5 میلیون ریال افزایش

2) 10 میلیون ریال افزایش

3) 15 میلیون ریال افزایش

4) تغییر نمی کند

 

10- شرکت پیمان یک قطعه زمین خود را با یک دستگاه ساختمان معاوضه کرده است. در این معاوضه شرکت پیمان مبلغ 30 میلیون ریال وجه نقد نیز پرداخت کرده است. ارزش منصفانه زمین 815 میلیون ریال و ارزش منصفانه ساختمان 850 میلیون ریال است. بهای تمام شده زمین 715 میلیون ریال است. بهای تمام شده ساختمان چند میلیون ریال است؟

1) 745

2) 820

3) 845

4) 850

 

11- شرکت دماوند در سال 1384 یک دستگاه از ماشین آلات خود را به مبلغ 610 میلیون ریال فروخته است. سایر اطلاعات مربوط به این ماشین آلات به شرح زیر است. اثر فروش این ماشین آلات بر سود انباشته پایان سال 1384 چقدر است؟ ( از اثر مالیاتی صرفنظر شود)

- مبلغ دفتری (میلیون ریال)                         450

- استهلاک انباشته ( میلیون ریال)                 100

- مانده مازاد تجدید ارزیابی ( میلیون ریال)        85  

1) 160

2) 245

3) 260

4) 345

 

12- بخش حقوق صاحبان شرکت سهامی آسانبر در پایان سال مالی 1384 شامل سهام عادی و سود انباشته به ترتیب به مبلغ 000ر000ر900 و 000ر000ر650 ریال است. شرکت در ابتدای سال 1385 بابت تحصیل کل سهام شرکت بالابر 40000 سهم عادی هزار ریالی به ارزش بازار 1500 ریال صادر نمود. سهام عادی و سود انباشته شرکت بالابر نیز به ترتیب 000ر000ر25 و 000ر000ر10 ریال است. در روش خرید بلافاصله پس از ترکیب خالص دارایی های تلفیقی چند هزار ریال است؟

1) 1550

2) 1575

3) 1585

4) 1610

 

13- در صورتی که هدف از تحصیل و نگهداری واحد تجاری فرعی، واگذاری آن باشد و پس از گذشت یکسال از تاریخ تحصیل هنوز فرایند واگذاری تکمیل نشده باشد، کدام عبارت صحیح است؟

1) تحت هیچ شرایطی وارد صورتهای مالی تلفیقی نمی شود.

2) مانند سایر شرکتهای فرعی وارد صورتهای مالی تلفیقی می شود.

3) از تلفیق مستثنی نمی شود و به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود.

4) اگر در تاریخ تهیه صورتهای مالی شرایط واگذاری مشخص شده باشد، از تلفیق مستثنی می شود.

 

14- شرکت پاسارگاد 90 درصد از سهام شرکت بیستون را در اختیار دارد. طی سال شرکت پاسارگاد 000ر000ر5 ریال کالا را به قیمت 000ر500ر6 ریال به شرکت بیستون فروخت. تا پایان سال مالی، شرکت بیستون 40 درصد از کالای مذکور را هنوز در اختیار دارد. مبلغ سود تحقق نیافته درون گروهی که در فرایند تلفیق باید حذف شود، چند ریال است؟

1) صفر

2) 000ر600

3) 000ر500ر1

4) 000ر600ر2

 

15- شرکت کارون در سال 1384 یک پیمان را شروع کرده است. در سال 1385 اطلاعات زیر در مورد این پیمان ارائه شده است. ذخیره زیان قابل شناسایی در سال 1385 چقدر است؟ ( ارقام به میلیون ریال)

- درآمد شناسایی شده انباشته پیمان          850

- مخارج تحمل شده انباشته پیمان               950

- هزینه  شناسایی شده انباشته پیمان         800

- درامد کل پیمان ( مبلغ پیمان)                    2500

- مخارج آتی پیمان                                    1750

1) 50

2) 100

3) 150

4) 200

 

16- کالای ارسالی از مرکز برای شعب مستقل به بهای تمام شده به علاوه 25% سیاهه می شود و شعبه آن را به قیمت سیاهه به علاوه 20% به فروش می رساند. کالای ارسالی به شعبه ظرف دوره 000ر000ر6 ریال و موجودی اول و آخر دوره شعبه به قیمت سیاهه به ترتیب 000ر500 و 000ر200ریال است. در ارتباط با تعدیل موجودی کالای شعبه چند ریال باید در حساب ذخیره ثبت می شود؟

1) 000ر40 بستانکار

2) 000ر60 بدهکار

3) 000ر60 بستانکار

4) 000ر200 بستانکار

 

17- مفید بودن با توجه به کدام دو ویژگی اصلی اطلاعات حسابداری مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد؟

1) مربوط بودن و قابلیت اتکا

2) قابلیت مقایسه و بی طرفی

3) قابلیت اثبات و به موقع بودن

4) قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه

 

18- طبق استانداردهای حسابداری ایران، حصه سود تضمین شده اقساط پرداختی اجاره به شرط تملیک و فروش بخشی از عملیات واحد تجاری به ترتیب در چه بخشهایی گزارش می شود؟

1) سرمایه گذاری – عملیاتی

2) تامین مالی – سرمایه گذاری

3) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی – عملیاتی

4) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی – سرمایه گذاری

 

19- شرکت نیکو در سال 1385 مبلغ 525 میلیون ریال کالا فروخته است. حسابهای دریافتنی تجاری بطور خالص مبلغ 55 میلیون ریال افزایش یافته است. در سال 1385 بدهی یکی از مشتریان به مبلغ 15 میلیون ریال سوخت شده و حذف گردیده است. مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مبلغ 20 میلیون ریال افزایش یافته است. وجوه نقد دریافتی از مشتریان چند میلیون ریال است؟

1) 435

2) 450

3) 455

4) 470

 

20- شرکت امید در تاریخ 15/10/1383 مبلغ 50 میلیون دلار وام ارزی با سررسید 10 ساله دریافت کرده است. در تاریخ دریافت وام نرخ دلار 6800 ریال بوده است. در پایان سال 1384 نرخ دلار 8500 ریال و متوسط نرخ دلار در این سال 7000 ریال می باشد. نرخ دلار در تاریخ تهیه صورتهای مالی 8600 ریال است. برای تهیه صورتهای مالی 1384 کدام نرخ برای متغیر وام ارزی استفاده می شود؟

1) 6800

2) 7000

3) 8500

4) 8600

 

21- در اجاره سرمایه ای، تضمین های مربوط به مال استیجاری، چگونه گزارش می شود؟

1) به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.

2) به عنوان تعهد پرداخت مبالغ اجاره بها انعکاس می یابد.

3) بصورت دارایی نامشهود و تحت سرفصل مجزا گارش می شود.

4) به عنوان بخشی از مال استیجاری شناسایی شده انعکاس می یابد.

 

22- در تاریخ 29/12/1385 مانده حساب بانکی یک شرکت طبق صورتحساب بانک 645 میلیون ریال است. سایر اطلاعات به شرح زیر است. مانده صحیح بانک چند میلیون ریال است؟ (ارقام به میلیون ریال)

- سپرده بین راهی                        80

-چکهای معوق                             125

- چک برگشتی مشتری                 40

- هزینه کسر شده توسط بانک         35

- اشتباه در ثبت دفاتر                     60

1) 525

2) 560

3) 585

4) 600

 

23- با توجه به استاندارد شماره 17 دارایی های نامشهود کدامیک از موارد زیر صحیح تر بیان شده است؟

1) تمام دارایی های نامشهود باید مستهلک شوند

2) دارایی های نامشهود ایجاد شده در داخل واحد تجاری نباید شناسایی شوند.

3) زیانهای عملیاتی اولیه دارایی را می توان به بهای تمام شده دارایی های نامشهود اضافه کرد.

4) سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری به دلیل غیرقابل کنترل بودن منبع آن به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شود.

 

24- اعمال قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در کدام مورد سبب ارزشیابی موجودی ها به کمترین مبلغ می گردد؟

1) ارزیابی بر اساس میانگین موزون

2) ارزیابی بر اساس تک تک موجودیها

3) ارزیابی گروههای اقلام مشابه موجودی ها

4) ارزیابی بر اساس مجموع موجودی ها

 

25- بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص مفاهیم نگهداشت سرمایه و اثر آن بر اندازه گیری سود، کدام مورد صحیح بیان شده است؟

1) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی در صورتی که واحد اندازه گیری ریال اسمی باشد سود ناشی از افزایش قیمت دارایی های نگهداری شده در پایان هر سال شناسایی می شود.

2) در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، سود تنها در شرایطی تحصیل می شود که مبلغ مالی دارایی عملیاتی در پایان دوره بیش از اول دوره باشد.

3) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی، سود تنها در صورتی تحصیل می شود که ظرفیت عملیاتی واحد تجاری در پایان دوره بیش از اول دوره باشد

4) در مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی، کلیه تغییرات در اندازه گیزی ظرفیت تولیدی (فیزیکی) واحد تجاری به عنوان سود شناسایی می شود.

 

26- در معادله حسابداری حساب مستقل وجوه اعتبار هزینه به شرح زیر:

دارایی جاری = بدهی جاری + اندوخته ها+ مازاد تخصیص نیافته

1) اندوخته ها معرف مقداری بدهی جاری است.

2) اندوخته ها معرف مقداری مازاد تخصیص نیافته است.

3) اندوخته ها معرف محدودیتهای مشخصی بر دارایی های جاری حساب مستقل می باشند.

4) اندوخته معرف مقداری دارایی جاری است که برای مصارف جدید در دسترس می باشند.

 

27- حساب مستقل وجوه اختصاصی یک دانشگاه دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده کرده و  مجاز به انتقال مانده وجوه مصرف نشده می باشد. اگر مقداری از پیش پرداختهای سنواتی این حساب مستقل بصورت نقد واریز شود چه تغییری در سمت چپ معادله زیر انجام می پذیرد؟

دارایی جاری = بدهی جاری + اندوخته + مازاد تخصیص نیافته

1) اندوخته کاهش و مازاد تخصیص نیافته به همان میزان افزایش می یابد

2) مازاد تخصیص نیافته کاهش و اندوخته به همان میزان افزایش می یابد.

3) اندوخته کاهش و بدهی به همان میزان افزایش می یابد.

4) بدهی کاهش و اندوخته به همان میزان افزایش می یابد.

 

28- در رابطه با روش منفصل در تهیه گزارشات مالی میان دوره ای کدام عبارت صحیح است؟

1) در این روش برخلاف روش متصل سبب هموارسازی عملکرد مالی طی سال می شود.

2) در این روش هر دوره میانی به عنوان بخش لاینفک دوره مالی سالانه تلقی می شود.

3) این روش به بهبود توان ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری کمک می کند.

4) در این روش هزینه مرتبط به کل دوره مالی سالانه براساس مبانی خاصی به دوره های میانی تسهیم می شود.

 

29- در گزارشگری مالی واحدهای تجاری به عنوان یک واحد تجاری قبل از بهره برداری کدام مورد صحیح بیان نشده است؟

1) شناسایی درامد متفاوت از استانداردهای حسابداری شناسایی درامد در واحدهای تجاری در حال بهره برداری است.

2) در گزارشگری مالی واحد تجاری قبل از بهره برداری باید در کلیه صفحات صورتهای مالی عبارت قبل از بهره برداری درج شود.

3) انعکاس مبالغ انباشته جریانهای ورودی و خروجی نقدی از ابتدای شروع فعالیت واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری در صورت جریان وجوه نقد الزامی است.

4) واحد تجاری در صورتی که به عنوان واحد تجاری قبل از بهره برداری تلقی می شود که درامد عملیاتی آن کمتر از حدود 25% درامد عملیاتی برنامه ریزی شده باشد.

 

30- داراییهای زیستی مولد به چه مبلغی و از چه زمانی باید شناسایی و گزارش شود؟

1) به ارزش منصفانه در زمان شناخت اولیه

2) به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته در زمان شناخت اولیه

3) به بهای تمام شده پس از کسر مخارج براوردی فروش در زمان شناخت اولیه

4) به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته پس از شناخت اولیه دارائی

    تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1389 ساعت 05:22 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo