سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 


در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.تبصره4ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.ماده4ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.ماده5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.ماده6 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.ماده7ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد.تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.ماده8 ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهدبود.ماده11ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.تا 50.000.000 ریال              مقطوعاً 700.000 ریال
از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار
از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار
از 250 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار
از ده میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از یکصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد میلیارد ریال تا یکهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یک بیستم در هزار
از یکهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.ماده13ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههای کارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
1
ـ تا 100 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 700.000 ریال.
2
ـ مازاد بر 100 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر 1.000 ریال.
3
ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 700.000 ریال می‌باشد.ماده18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ریال است.تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 12 این تعرفه خواهدبود.ماده20ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ریال است.ماده21ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1
ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 500.000 ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
2
ـ حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 700.000 ریال و حداکثر 7 میلیون ریال.ماده22ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 1.000.000 ریال است.رشته فلزات و معادن:ماده23ـ
1‌
ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2
ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)گروه 2ـ اموال منقول شامل رشتههای: (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشتههای فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشتههای: (پزشکی، داروسازی و سمشناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی رشتههای فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاعکننده (حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال در هر مورد) میباشد.تبصره ‌ـ کلیه هزینههای آزمایشگاهی، نمونهبرداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد.گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار (امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:ماده 26ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.ماده 27ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 12 این تعرفه خواهد بود:
1
ـ ارزش سهام و سهمالشرکه، با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت.
2
ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3
ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیلدهنده قیمت تمام شده.رشته امور بازرگانی:ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاعکننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ریال است.رشته تعیین نفقه:ماده 29ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاعکننده میباشد و در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 میلیون ریال است.رشته بیمه:ماده 30ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاعکننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.رشته آمار:ماده 31ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاعکننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال است.گروه 5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشتههای: (امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1
ـ رسیدگی به اصالت خودرو 700.000 ریال.
2
ـ رسیدگی به تصادف درونشهری 600.000 ریال.
3
ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 800.000 ریال.اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجارهبها و اجرتالمثل برای هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1
ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.
2
ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:براساس ماده 12 این تعرفه است.
3
ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل میباشد:الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:در هر مورد 900.000 ریال.ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حقالزحمه میباشد.
4
ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.تبصره ـ دستمزد ارزیابیهای وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است
.
گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشتههای: (راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامهریزی شهری ـ مهندسی محیطزیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشهبرداری)
رشته راه و ساختمان:ماده 34ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده 12 این تعرفه تعیین میشود.ماده 35ـ دستمزد تطبیق نقشههای ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.ماده 36ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمانها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.ماده 37ـ دستمزد تهیه نقشههای معماری و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر میباشد.
1
ـ معماری کلی هر متر مربع 1.500 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال.
2
ـ سازه هر متر مربع 2.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعهبندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
1
ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2
ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشهبرداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه میشود.تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.ماده 39ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ریال اضافه میگردد.رشته نقشهبرداری و رشته امور ثبتی
ماده 40ـ  پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1
ـ اگر گذر بند مشخص باشد:تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ریال.نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر مترمربع 100 ریال.از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
2
ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ریال.نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ریال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.ماده 41ـ حقالزحمه نقشهبرداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ریال.ماده 42ـ حقالزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 400 ریال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ریال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 100 ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.ماده44ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:
1
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 1.000.000 ریال است.
2
ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 6 میلیون ریال می‌باشد.ماده45ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
1
ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1
ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 3.000.000 ریال.
1
ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1
ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2
ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
2
ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 3.000.000 ریال.
2
ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2
ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3
ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
3
ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 3.000.000 ریال.
3
ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3
ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(
الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ‌]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)ماده46ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 12 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.گروه 8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(
تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)ماده47ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 1.000.000 ریال در صورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر 5.000.000 ریال تعیین می‌گردد.تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.ماده48ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می‌باشد:الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:
1
ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 1.000.000 ریال.
2
ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 7.000.000 ریال.ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.گروه 9ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(
کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی)ماده49ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده12 این تعرفه محاسبه خواهدشد.ماده50 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.ماده52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.ماده53 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.ماده54 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(
امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)ماده55 ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(
امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )ماده56 ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعیین می‌گردد.ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.ماده58 ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی وکانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.ماده59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.


رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 06:27 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo