سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

منبع:

سرمایه

تاریخ انتشار:

نویسنده:

مترجم:

چکیده:

این روزها حسابرسی در دنیاتبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش هایبسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد.

تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

این روزها حسابرسی در دنیاتبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش های بسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد. برخی محققان در ایالات متحده آمریکا عنوان «آن سالمخوف» را به سال 2002 میلادی که برای حرفه حسابرسی دنیا سرشار از اخبار ناگواررسوایی های مالی قابل توجه بود، نسبت داده اند. به باور نگارنده، تاریخ حسابرسی رامی توان با اطمینان و بی تردید حتی به پیش و پس از این سال تقسیم کرد. آن چه پس ازسال 2002 در حرفه حسابرسی دنیا رخ داد (و می دهد)، تلاشی است جدی برای اعاده حیثیتاز حرفه ای که می رفت تا در «آن سال مخوف» به بدنامی کشیده شود. در برخی گزارشات موجود بهای تمام شده تقلب های صورت گرفته در عالم کسب و کار ایالات متحده آمریکاسالانه بیش از 600 میلیارد دلار ذکر شده است و آنچه حرفه حسابرسی را به فکر فروبرده، آمار فزایند ه ای است که از ارائه صورت های مالی فریبکارانه در سال های اخیردر اختیار قرار گرفته است؛ صورت های مالی گمراه کننده ای که مدیران این شرکت ها دراین سال ها ارائه داده اند و با تقلبات مالی پنهان شده در آنها و مخدوش کردن چهره واقعیت در افشای وضعیت شرکت ها برای استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مذکورموجب وارد آمدن آسیب به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شده اند. موضوعی که هشداریجدی از آینده تامین سرمایه و اعتبار برای شرکت های سهامی عام است. جلوگیری، کشف وتجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر زمان دیگری بدل به دغدغه جدیحسابداران رسمی دنیا شده است و حسابداران رسمی را بیش از هر زمان دیگر برای ارائهخدمات پیشگیرانه یا واکنشی مربوط به تقلب، چه در شرکت های سهامی خاص و عام و چه درشرکت های دولتی یا شبه دولتی، به خدمت می گیرند. تقریباً همه سازمان ها به نوعی باتقلب دست به گریبانند و انواعی از آن را، از یک سرقت ناچیز توسط کارکنان شان تاگزارشگری مالی فریبکارانه تجربه می کنند. تقلب عمده در صورت های مالی می تواند اثرسوء قابل توجهی بر ارزش بازار واحد تجاری، اعتبار و توانایی آن در دستیابی به اهدافاستراتژیک خود داشته باشد. نکته جالبی که نگارنده در مطالعات اخیر خود پیرامون تقلبدر صورت های مالی به آن برخورده، تبدیل کشف تقلب در صورت های مالی به بحثی داغ دریونان است. مقالات متعددی در این مورد نگاشته شده و سعی در آزمون مدل های پیشنهادیخود برای پیش بینی ارائه صورت های مالی فریبکارانه در جامعه شرکت های عضو بورساوراق بهادار آتن کرده اند. دلیل این موضوع را می توان در شمار فزاینده شرکت هاییکه به بورس اوراق بهادار آتن می پیوندند و تلاش آنها برای جذب سرمایه بیشتر جست. همچنین تلاش این شرکت ها به کاهش مالیات بردرآمد خود بهانه دیگری است که می توان افزایش تقلب در صورت های مالی این شرکت ها را با آن توجیه کرد. از آن سو، عموم دریونان بر تعبیر گزارشگری فریبکارانه در صورت های مالی و حتی گزارش های حسابرسیمشروط، به عنوان نویدی از ناکامی کسب و کار در آینده پافشاری دارند. و همین است که موضوع را بدل به چالشی جدی برای حرفه حسابرسی در این کشور کرده است. تقاضا برای شفافیت بیشتر، ثبات رویه و اطلاعات بیشتر در صورت های مالی، دوش حرفه را سنگین ترکرده است. طی انجام حسابرسی، حسابرسان باید امکان تقلب مدیریت را برآورد کنند. انجمن حسابداران رسمی آمریکا به عنوان نهادی که نشریاتش نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان مبنای کار حسابرسان قرار می گیرد، صریحاًبه مسوولیت حسابرسان در کشف تقلب اذعان داشته است. در راستای برآورد امکان تقلب مدیریت، حسابرسان در حسابرسی صورت های مالی از تکنیک های بررسی تحلیلی کمک میگیرند. تکنیک هایی که امکان برآورد مانده های حسابداری را به حسابدار می دهد؛ بی آنکه تک تک معاملات مربوط به مانده های مذکور را در نظر بگیرد. به عبارت ساده ترحسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون نیاز به اثبات هر یک از معاملاتی که نهایتاً به مانده های گزارش شده در صورت های مالی منجر شده است، درکی از روابطموجود میان مانده ها کسب کرده، امکان تقلب مدیریت را در افشای اطلاعات مالی برآوردمی کند. تکنیک ها و روش های تحلیلی به این منظور به سه دسته تقسیم شده است: تکنیکهای غیرکمی، تکنیک های کمی ساده و تکنیک های کمی پیشرفته. تکنیک های کمی پیشرفته،دربرگیرنده روش های پیچیده آماری و هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و تجزیه و تحلیلرگرسیون هستند. برای مثال در یکی از معتبرترین این تحقیقات نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رگرسیون برای 75 مورد شرکت متقلب و 70 مورد شرکت غیرمتقلب در ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که بخش عمده ای از هیات مدیره شرکت های غیرمتقلب در مقایسه با شرکت های متقلب از خارج از سازمان می آیند. تجزیه و تحلیل رگرسیونی این موضوع میتواند انتخاب اعضای هیات مدیره را به عنوان راهکاری پیشنهادی برای جلوگیری از تقلب ارائه داده، این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه حسابرس در برآوردامکان تقلب در صورت های مالی در تصمیم گیری وی وارد کند. در سال 1997 هیات تدوین استانداردهای حسابرسی در ایالات متحده آمریکا بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 باعنوان «رسیدگی به تقلب در صورت های مالی» را منتشر کرد. این استاندارد حسابرسان راملزم به برآورد ریسک تقلب در هر حسابرسی کرده، آنها را ترغیب می کند در هر برآوردیکه از امکان تقلب انجام می دهند، هم سیستم کنترل داخلی صاحبکار و هم نگرش مدیریت صاحبکار به کنترل ها را مد نظر قرار دهد. طبق استاندارد شماره 99، عوامل ریسک یا به عبارتی «پرچم های قرمز» مربوط به گزارشگری مالی فریبکارانه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- ویژگی های مدیریت و تاثیری که وی بر محیط کنترلی دارد 2- شرایط صنعتو 3- ویژگی های عملیاتی و ثبات مالی صاحبکار. کمیته بین المللی شیوه های عمل درحسابرسی که وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران است، بیانیه بین المللی شماره 240 حسابرسی را منتشر کرده است که در این استاندارد، به رسیدگی حسابرس به ریسک وجودتقلب یا خطا در صورت های مالی پرداخته، در مورد محدودیت های ذاتی که در کشف خطا وتقلب، به ویژه تقلب مدیریت، حسابرس با آنها مواجه است، به صراحت بحث می کند. نکتهقابل توجه در این استاندارد این است که میان تقلب مدیران و کارکنان شرکت ها تمایزقائل شده، به زیبایی به بحث در مورد گزارشگری مالی فریبکارانه می پردازد. بیانیهاستاندارد حسابرسی شماره 99 راهنمای نسبتاً دقیقی در اختیار حسابرسان در مورد کشف تقلب قرار داد تا شاید رهنمونی باشد برای حسابرسان که حسابرسی صورت های مالی را بهگونه ای انجام دهند که از نبود تقلب بااهمیت در صورت های مالی اطمینان یابند. کشفتقلب مدیریت با استفاده از روش های معمول حسابرسی کاری دشوار است. نخست به این دلیلکه اطلاعات محدودی از ویژگی های تقلب مدیران در اختیار داریم. دوم اینکه بسیاری ازحسابرسان در عمر حرفه ای خود با موارد محدودی از تقلب مدیریت مواجه می شوند و بههمین دلیل هنگام مواجهه با تقلب، تجربه حرفه ای لازم در این مورد ندارند و خب دلیل آخر و روشن تر اینکه مدیران هم بی کار نمی نشینند و سعی دارند در این مواردحسابرسان را به ظرافت و زیبایی بفریبند، در مورد حسابرسی شرکت های چنین مدیرانی کهبه تمامی به ضعف ها و محدودیت های هر حسابرسی واقفند، استفاده از روش های معمول حسابرسی، کم لطفی حسابرس است به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، این جاست که ما به عنوان حسابرس با نیاز به روش های پیچیده تری برای کشف تقلب مدیریت در صورت های مالیمواجه می شویم. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که تاکید بسیار حرفه برآزمون و ارزیابی سیستم به عنوان راهکاری برای کشف تقلب در تناقض با تلاش حسابرسبرای برملا کردن تقلب مدیریت قرار می گیرد چراکه بزرگ ترین تقلب ها در سطوح بالای سازمان صورت می گیرند؛ جایی که کنترل ها و سیستم ها در حداقل اثربخشی خود هستند وکمتر به آنها بها داده می شود. در سال های اخیر در ادبیات حسابرسی دنیا به تلاشهایی برای ارائه مدل هایی برای پیش بینی تقلب مدیران برمی خوریم. مدل هایی که علاوهبر کارآمدی شان در کشف تقلب در صورت های مالی - در مقایسه با روش های سنتی رایج- دربازه زمانی کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر حسابرس را به کشف تقلب های موجود در صورتهای مالی راهنما می شوند.

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی

منبع:

دنیای اقتصاد

تاریخ انتشار:

1387-04-13

نویسنده:

مترجم:

صونا ولی پور

چکیده:

وجود پرونده‌های قطور، تقلب در صورت‌های مالی در دهه 90 میلادی، فعالان حرفه حسابرسی را به چاره اندیشی واداشت. انتشار دو بیانیه استاندارد حسابرسی به فاصله کوتاهی از هم، پاسخ جدی بود که حرفه حسابرسی به شیوع سرسام آور تقلب در صورت‌های مالی داد.

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی

بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 82 که در سال 1997 با عنوان «رسیدگی به تقلب در صورت‌های مالی» و بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 که به فاصله چند سال، در دسامبر 2002، پیرو رسوایی‌های مالی هولناک به عنوان مکمل و جایگزین بیانیه 82 منتشر شد.
این دو بیانیه، حسابرسان را ملزم به برآوردی مجزا از ریسک این که صورت‌های مالی صاحبکار در برگیرنده ارائه نادرستی باشد، می‌کردند. برآورد صحیح ریسک تقلب، جزیی حیاتی از مرحله برنامه‌ریزی هر حسابرسی است؛ زیرا از نظر تئوریک، چنانچه برآورد حسابرس از ریسک وجود تقلب در صورت‌های مالی، هر عددی به جز صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک بازی استراتژیک میان حسابرسان و مدیریت تغییر می‌یابد.
استاندارد 99، حسابرسان را ملزم می‌کند که هنگام برآورد ریسک تقلب، حتما نتایج روش‌های تحلیلی مقدماتی خود را مد نظر قرار دهند. محققان بسیاری به بررسی پرونده‌های تقلب بزرگ در صورت‌های مالی پرداختند و این موردکاوی‌ها حکایت از آن داشت که در بسیاری از این موارد حسابرس می‌توانست با استفاده از روش‌های تحلیلی مقدماتی، پیش از انتشار صورت‌های مالی مذکور پرده از تقلب موجود در آنها بردارد. اما قصه تلخ همین جا است که حسابرسان از روش‌های تحلیلی به طور موثر برای برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی بهره نمی‌برند.
در یکی از تحقیقات انجام شده در ایالات متحده آمریکا، با 36 حسابرس حرفه‌ای مصاحبه‌هایی انجام شد و متاسفانه مشخص شد که حسابرسان در مواجهه با روندها و نوسانات غیرعادی، پیش و بیش از آن که به قضاوت حرفه‌ای خود اتکا کنند و خود توضیحی برای موضوع بیابند، متکی به توضیحات صاحبکار می‌شوند و در کمال تاسف، این صاحبکار است که به برنامه ریزی حسابرس جهت می‌دهد.
همچنین این پژوهشگران دریافتند که حسابرسان در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، از انبوه –بی‌فایده- داده‌ها و اطلاعاتی استفاده می‌کنند که صاحبکار به نحوی مغرضانه و به منظور تحت تاثیر قرار دادن حسابرس در اختیار وی می‌نهد و حسابرسان پیگیری محدودی برای اطمینان از صحت و اعتبار داده‌های مذکور انجام می‌دهند. این موضوع را پژوهش رسمی یکی از نهادهای وابسته به بورس اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا که در سال 2000 میلادی صورت گرفت، تایید می‌کند و به صراحت اعلام می‌دارد که حسابرسان آن گونه که باید به اثبات اظهارات مدیران شرکت‌ها نمی‌پردازند و اطمینان به ادعاهای مدیریت، آفتی برای «تردید حرفه‌ای» حسابرسان است.
یکی از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که حسابرسان، به عنوان انسان، از لحاظ روانی گرایش به جمع آوری شواهد برای اثبات آن چه مدیریت ادعا می‌کند، در همان مسیری که مدیر مدعی است، دارند و این یعنی یک دام خطرناک برای حسابرس؛ که وارد حلقه‌ای بسته از تاثیر گرفتن از توضیحات مدیریت و سپس جمع‌آوری ادله، تنها برای تایید آن می‌شود.
همین اول کار بیایید در مورد یک موضوع هم سخن شویم؛ و آن این که در استفاده از هر روش تحلیلی، حسابرس نباید محک‌های مقایسه (به تعبیر رایج تر: بنچمارک‌ها) را از نظر دور دارد؛ آن چه از اطلاعات صنعت در اختیار هست یا حتی روند متغیرهای متعلق به خود شرکت مورد حسابرسی، متاسفانه بخش فراموش شده بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های مقدماتی است. به یاد داشته باشیم که حسابرس باید روش‌های تحلیلی مقدماتی خود را پیش از آن که درگیر ادعاهای مدیریت شود، به کار بندد و از نتایج آن در برآورد ریسک تقلب بهره جوید.
بی تعارف، باید گفت حسابرسانی که پیش از عمیق شدن در ادعاهای مدیریت، انتظارات خود را –برای مثال با تجزیه و تحلیل مقدماتی- پرورش نمی‌دهند، با هر توضیح مدیریت –که می‌تواند در موارد تقلب کاملا بی اساس باشد- قانع می‌شوند و «تردید حرفه‌ای» خود را به راحتی از دست می‌دهند. هرچند برای مثال، در استفاده از اطلاعات صنعت به عنوان محک مقایسه و ایجاد انتظارات، باید دوره زمانی که صاحبکار در آن به سر می‌برد را نیز مد نظر قرار داد؛ برای مثال، ممکن است شما به عنوان حسابرس، در مطالعات اخیر خود روی موارد تقلب عمده در اطلاعات مالی، دریافته‌اید که در مقطعی از زمان تقلب در صورت‌های مالی صنایع به فن‌آوری پیشرفته نسبت به سایر صنایع بیشتر بوده است.
از این مشاهده، به این نتیجه رسیده‌اید که در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در صنایع با فن‌آوری پیشرفته، باید از حسابداری تعهدی و همه آن چه که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها در تاریخ ترازنامه، بی آن که دریافت یا پرداخت شده باشد، تعهد می‌شود ترسید. غافل از این که آمار موجود مربوط به صنایع فن‌آوری پیشرفته در مقطع رشد سریع این صنایع است و الزاما در همه زمآنها مصداق ندارد.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، ماهیت استراتژیک تقلب است. تقلب در صورت‌های مالی، یک بازی استراتژیک میان مدیران و حسابرسان راه می‌اندازد. هرچقدر حسابرسان در روش‌های شناسایی تقلب قوی تر شوند و به نحوی اثربخش تر وارد گود شده، پرده از تقلب‌های مالی بردارند، مدیران هم آرام نمی‌نشینند و شیوه‌های تقلب را پیشرفته‌تر می‌کنند؛ و از همین نقطه است که حسابرسی تقلب هیجان انگیزتر می‌شود! سیر تکاملی روش‌های تحلیلی مورد استفاده در حسابرسی، از روش‌های تحلیلی غیرکمی، تا روش‌های تحلیلی کمی ساده و سپس روش‌های تحلیلی کمی پیشرفته، حکایت از همین رقابت تاریخی موجود میان مدیران و حسابرسان، در تقلب و کشف آن دارد!
سال 1988، هیات تدوین استانداردهای حسابرسی، 9 استاندارد جدید منتشر کرد که هدف از انتشار این استانداردها که «استانداردهای فاصله انتظارات» لقب گرفتند، بهبود توانایی حسابرسان در مواجهه با تقلب و بهبود اثربخشی حسابرسی و در نتیجه بهبود ارتباط حسابرس با استفاده‌کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی شرکت‌ها بود.
استاندارد حسابرسی شماره 56، یکی از همین 9 استاندارد فاصله انتظارات بود که حسابرسان را نسبت به طراحی، کاربرد و ارزیابی روش‌های تحلیلی در انجام حسابرسی‌ها آگاه می‌کرد. طبق این استاندارد، استفاده از روش‌های تحلیلی حسابرسان را در شناسایی موارد خطا و تقلب در صورت‌های مالی توانا می‌کند.
در برخی مقالات، از متغیرهای اساسی که وجود تقلب در صورت‌های مالی را مستعد می‌کند، به وجود موارد معوق (از آن حیث که به آن اشاره شد)، ارزش بازار سرمایه و این که حسابرسی صورت‌های مالی را حسابرسی به غیر از چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا انجام داده باشد، اشاره شده است.
افزون بر این، شرکت‌های متقلب، معمولا در مقایسه با شرکت‌های غیرمتقلب، در سالی که مرتکب تقلب شده اند، بازده بازار بالاتری داشته اند و به همین دلیل گفته می‌شود که مدیران این شرکت‌ها به منظور سبقت گرفتن از انتشار خبرهای بد از سودآوری رو به افول خود، دست به تقلب زده اند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که اطلاعات صنعت چگونه در برآورد ریسک تقلب به کمک حسابرس می‌شتابند. معمولا شرکت‌های متقلب، انحراف بیشتری در متغیرهای خود نسبت به متغیرهای میانگین صنعت دارند. همچنین، برای مثال، شرکت‌های متقلب ممکن است میان حساب‌های دریافتنی و موجودی کالای خود با درآمد فروششان نوسانات قابل توجه و غیر قابل توجیهی داشته باشند. به عبارت ساده، عدم هماهنگی میان رشد یا افول فروش و حساب‌های دریافتنی یا موجودی کالای شرکت‌ها می‌تواند یکی از همان پرچم‌های قرمزی باشد که تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به قله‌های قابل توجه برای حسابرس می‌کوبد.
ترکیب اعضای هیات مدیره صاحبکار و داشتن یا نداشتن کمیته حسابرسی نیز از دیگر عوامل ریسک تقلب است که در برخی پژوهش‌های این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
در یکی از مقالات موجود در ادبیات حسابرسی تقلب، بازه زمانی مورد بررسی برای انتخاب جامعه آماری شرکت‌های مورد بررسی، به دو بازه سال‌های دهه هفتاد و هشتاد میلادی، و سال‌های دهه نود میلادی تقسیم شده است. نتایج بررسی عوامل ریسک تقلب در صورت‌های مالی در این دو بازه زمانی به نظر نگارنده بسیار جالب توجه آمد. برای مثال، در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد میلادی، شرکت‌های متقلب در مقایسه با شرکت‌های غیرمتقلب، کمتر سودآور بودند و از بدهی به عنوان اهرم اصلی در تامین مالی بیشتر استفاده می‌کردند؛ حال آن که شرکت‌های متقلب سال‌های دهه نود، سودآوری بالاتری در مقایسه با شرکت‌های غیرمتقلب داشتند و در سیاست‌های تامین مالی خود، به تحمل بدهی علاقه چندانی نشان نمی‌دادند (همین جاست که به عنوان یک حسابرس تحلیل‌گر، اثرات زمانی که به متغیرها وارد می‌شود باید مد نظر قرار دهیم).
بحث در مورد روش‌های تحلیلی حسابرسی و استفاده از آنها در برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی، دو بُعد دارد؛ نخست بحث پیرامون نیاز حسابرسان به بهبود توانایی‌شان در استفاده از روش‌های تحلیلی، و دیگر استفاده از یافته‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و شناسایی متغیرهایی که با گزارشگری فریبکارانه در صورت‌های مالی هم بستگی دارند. به نظر می‌رسد با توجه به آن چه بازارهای سرمایه دنیا از حسابرسان انتظار دارند، با گذار سریع – کیفی و عمیق نیز هم- از مورد اول، باید توانایی‌هایمان را در مورد دوم بهبود دهیم و پیش از آغاز اجرای عملیات حسابرسی، در برنامه‌ریزی، عوامل ریسک را شناسایی کرده و مجهز پا به میدان گذاریم

Estimation risk in financial statement fraud

منبع: Source:

دنیای اقتصاد World Economy

تاریخ انتشار: Release Date:

1387-04-13 1387-04-13

نویسنده: Author:

مترجم: Translator:

صونا ولی پور But Svna Poor

چکیده: Abstract:

وجود پروندههای قطور، تقلب در صورتهای مالی در دهه 90 میلادی، فعالان حرفه حسابرسی را به چاره اندیشی واداشت. There are thick records, financial statement fraud in decades in 1990 AD, the auditing profession activists forced remedy. انتشار دو بیانیه استاندارد حسابرسی به فاصله کوتاهی از هم، پاسخ جدی بود که حرفه حسابرسی به شیوع سرسام آور تقلب در صورتهای مالی داد. Published two standard statement audit of the short distance, was a serious response to the prevalence of tremendous professional audit of financial statements that fraud.

برآورد ریسک تقلب در صورتهای مالی Estimation risk in financial statement fraud

بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 82 که در سال 1997 با عنوان «رسیدگی به تقلب در صورتهای مالی» و بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 که به فاصله چند سال، در دسامبر 2002، پیرو رسواییهای مالی هولناک به عنوان مکمل و جایگزین بیانیه 82 منتشر شد. Statement of Auditing Standards No. 82 of 1997 entitled "to address fraud in financial statements and auditing standards Statement No. 99 that a few years, in December 2002, following financial scandals as complementary and alternative terrible statement 82 was published.
این دو بیانیه، حسابرسان را ملزم به برآوردی مجزا از ریسک این که صورتهای مالی صاحبکار در برگیرنده ارائه نادرستی باشد، میکردند. These two statements, the auditors are required to estimate the risk that separate financial statements include present employer is wrong, lived. برآورد صحیح ریسک تقلب، جزیی حیاتی از مرحله برنامهریزی هر حسابرسی است؛ زیرا از نظر تئوریک، چنانچه برآورد حسابرس از ریسک وجود تقلب در صورتهای مالی، هر عددی به جز صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی، کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک بازی استراتژیک میان حسابرسان و مدیریت تغییر مییابد. Accurate estimate of risk, fraud, vital part of any audit planning phase is because of the theoretical, if the auditor estimated the risk of fraud in financial statements, except for any number is zero, the nature of audit tracking, error detection and analysis, to a strategic game between auditors and management finds change.
استاندارد 99، حسابرسان را ملزم میکند که هنگام برآورد ریسک تقلب، حتما نتایج روشهای تحلیلی مقدماتی خود را مد نظر قرار دهند. 99 standard, which requires auditors to estimate the risk when fraud, be sure the results of its preliminary analysis to consider. محققان بسیاری به بررسی پروندههای تقلب بزرگ در صورتهای مالی پرداختند و این موردکاویها حکایت از آن داشت که در بسیاری از این موارد حسابرس میتوانست با استفاده از روشهای تحلیلی مقدماتی، پیش از انتشار صورتهای مالی مذکور پرده از تقلب موجود در آنها بردارد. Many researchers to study large fraud cases began in the financial statements indicate that this was Mvrdkavyha ​​that many of these cases, the auditor could use the preliminary analysis, before the publication of these financial statements reveal the fraud to take them. اما قصه تلخ همین جا است که حسابرسان از روشهای تحلیلی به طور موثر برای برآورد ریسک تقلب در صورتهای مالی بهره نمیبرند. But this sad story here that auditors effectively analytical methods for estimating the risk of fraud in financial statements can not accomplish much interest.
در یکی از تحقیقات انجام شده در ایالات متحده آمریکا، با 36 حسابرس حرفهای مصاحبههایی انجام شد و متاسفانه مشخص شد که حسابرسان در مواجهه با روندها و نوسانات غیرعادی، پیش و بیش از آن که به قضاوت حرفهای خود اتکا کنند و خود توضیحی برای موضوع بیابند، متکی به توضیحات صاحبکار میشوند و در کمال تاسف، این صاحبکار است که به برنامه ریزی حسابرس جهت میدهد. In one of the studies in the United States, conducted interviews with 36 professional auditors and auditors Unfortunately it was found that in the face of unusual trends or fluctuations, and over it before the judge to rely on their professional and self-explanatory for the topic to find , employer-based explanations are in Regretfully, this is the employer who provides programming to the auditor.
همچنین این پژوهشگران دریافتند که حسابرسان در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، از انبوه –بیفایده- دادهها و اطلاعاتی استفاده میکنند که صاحبکار به نحوی مغرضانه و به منظور تحت تاثیر قرار دادن حسابرس در اختیار وی مینهد و حسابرسان پیگیری محدودی برای اطمینان از صحت و اعتبار دادههای مذکور انجام میدهند. The researchers also found that auditors in the audit planning stage, the mass - useless - data and use that information to the employer and the biased way in order to influence the auditor to provide his auditors Mynhd and limited follow-up to ensure data validity These are doing. این موضوع را پژوهش رسمی یکی از نهادهای وابسته به بورس اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا که در سال 2000 میلادی صورت گرفت، تایید میکند و به صراحت اعلام میدارد که حسابرسان آن گونه که باید به اثبات اظهارات مدیران شرکتها نمیپردازند و اطمینان به ادعاهای مدیریت، آفتی برای «تردید حرفهای» حسابرسان است. The issue of formal research institutions affiliated with the U.S. stock exchange that took place in 2000, expressly confirms and declares that the auditors as it should prove to managers Nmyprdaznd statements and claims management to ensure, aphthous to "professional uncertainty" is the auditors.
یکی از این پژوهشها نشان میدهد که حسابرسان، به عنوان انسان، از لحاظ روانی گرایش به جمع آوری شواهد برای اثبات آن چه مدیریت ادعا میکند، در همان مسیری که مدیر مدعی است، دارند و این یعنی یک دام خطرناک برای حسابرس؛ که وارد حلقهای بسته از تاثیر گرفتن از توضیحات مدیریت و سپس جمعآوری ادله، تنها برای تایید آن میشود. One of these studies show that auditors, as humans, in terms of psychological tendency to collect evidence to prove what it claims management, in the same way that the director has claimed, and that means a dangerous trap for the auditor; the loop into description of the package of management to take effect and then collecting evidence, it is just to confirm.
همین اول کار بیایید در مورد یک موضوع هم سخن شویم؛ و آن این که در استفاده از هر روش تحلیلی، حسابرس نباید محکهای مقایسه (به تعبیر رایج تر: بنچمارکها) را از نظر دور دارد؛ آن چه از اطلاعات صنعت در اختیار هست یا حتی روند متغیرهای متعلق به خود شرکت مورد حسابرسی، متاسفانه بخش فراموش شده بسیاری از تجزیه و تحلیلهای مقدماتی است. So first let's work together on an issue we speak and that is that the use of any analytical method, the auditor should compare Mhk·hay (common interpretation: Bnchmark·ha) has missed; what information is available to the industry or Even the process variables of its own auditing company, unfortunately forgotten many of the analysis is preliminary. به یاد داشته باشیم که حسابرس باید روشهای تحلیلی مقدماتی خود را پیش از آن که درگیر ادعاهای مدیریت شود، به کار بندد و از نتایج آن در برآورد ریسک تقلب بهره جوید. The auditor should remember that their preliminary analysis before it is involved in claims management, work and closes the risk estimation results in benefit fraud.
بی تعارف، باید گفت حسابرسانی که پیش از عمیق شدن در ادعاهای مدیریت، انتظارات خود را –برای مثال با تجزیه و تحلیل مقدماتی- پرورش نمیدهند، با هر توضیح مدیریت –که میتواند در موارد تقلب کاملا بی اساس باشد- قانع میشوند و «تردید حرفهای» خود را به راحتی از دست میدهند. No compliments, be said that before Hsabrsany deepening in claims management, their expectations - for example, preliminary analysis - do not develop, any explanation of management - in cases of fraud that could be completely unfounded - are satisfied and "uncertainty professional "to lose easily. هرچند برای مثال، در استفاده از اطلاعات صنعت به عنوان محک مقایسه و ایجاد انتظارات، باید دوره زمانی که صاحبکار در آن به سر میبرد را نیز مد نظر قرار داد؛ برای مثال، ممکن است شما به عنوان حسابرس، در مطالعات اخیر خود روی موارد تقلب عمده در اطلاعات مالی، دریافتهاید که در مقطعی از زمان تقلب در صورتهای مالی صنایع به فنآوری پیشرفته نسبت به سایر صنایع بیشتر بوده است. However, for example, use the information industry as a benchmark to compare and create expectations, should the period that the employer remained also be considered; for example, you might as auditors, in their recent studies on cases major fraud in financial information, which Dryafthayd sectional financial statement fraud since the tech industry than other industries was higher.
از این مشاهده، به این نتیجه رسیدهاید که در حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای فعال در صنایع با فنآوری پیشرفته، باید از حسابداری تعهدی و همه آن چه که در صورتهای مالی این شرکتها در تاریخ ترازنامه، بی آن که دریافت یا پرداخت شده باشد، تعهد میشود ترسید. From this view, the conclusion've achieved in auditing financial statements of companies operating in industries with advanced technology, must and all that accrual accounting in financial statements in the company balance sheet date, without which it is received or paid, is committed fear. غافل از این که آمار موجود مربوط به صنایع فنآوری پیشرفته در مقطع رشد سریع این صنایع است و الزاما در همه زمآنها مصداق ندارد. Unaware of the statistics related to advanced technology industries in point is the rapid growth of this industry and does not necessarily apply at all times.
نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت، ماهیت استراتژیک تقلب است. Another point that was not considered, the strategic nature of fraud. تقلب در صورتهای مالی، یک بازی استراتژیک میان مدیران و حسابرسان راه میاندازد. Fraud in financial statements, a strategic game between directors and auditors way pockets. هرچقدر حسابرسان در روشهای شناسایی تقلب قوی تر شوند و به نحوی اثربخش تر وارد گود شده، پرده از تقلبهای مالی بردارند، مدیران هم آرام نمینشینند و شیوههای تقلب را پیشرفتهتر میکنند؛ و از همین نقطه است که حسابرسی تقلب هیجان انگیزتر میشود! No matter how auditors in fraud detection methods are stronger and more effective involvement in such a way, the curtain of financial Tqlbhay stop, quiet time Nmynshynnd managers and the methods of fraud are advanced, and from this point that fraud auditing is Angyztr excitement! سیر تکاملی روشهای تحلیلی مورد استفاده در حسابرسی، از روشهای تحلیلی غیرکمی، تا روشهای تحلیلی کمی ساده و سپس روشهای تحلیلی کمی پیشرفته، حکایت از همین رقابت تاریخی موجود میان مدیران و حسابرسان، در تقلب و کشف آن دارد! Evolution analytical methods used in auditing, Ghyrkmy analytical methods, to quantitative analytical methods for simple and advanced quantitative analytical methods, Stories from the same historical competition between managers and auditors, and fraud is discovered it!
سال 1988، هیات تدوین استانداردهای حسابرسی، 9 استاندارد جدید منتشر کرد که هدف از انتشار این استانداردها که «استانداردهای فاصله انتظارات» لقب گرفتند، بهبود توانایی حسابرسان در مواجهه با تقلب و بهبود اثربخشی حسابرسی و در نتیجه بهبود ارتباط حسابرس با استفادهکنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی شرکتها بود. 1988, the Board of Audit Standards, issued nine new standard that the purpose of publishing these standards, "expectations gap standards" were nicknames, improved ability to deal with fraud and auditors to improve audit effectiveness and thus improve auditor communication with users outside the organization the financial information company.
استاندارد حسابرسی شماره 56، یکی از همین 9 استاندارد فاصله انتظارات بود که حسابرسان را نسبت به طراحی، کاربرد و ارزیابی روشهای تحلیلی در انجام حسابرسیها آگاه میکرد. Auditing Standards No. 56, one of these nine standards that auditors had expectations gap than the design, application and evaluation of analytical methods in Hsabrsyha aware he was doing. طبق این استاندارد، استفاده از روشهای تحلیلی حسابرسان را در شناسایی موارد خطا و تقلب در صورتهای مالی توانا میکند. Under this standard, the auditors use analytical methods to detect cases of fraud and error will enable the financial statements.
در برخی مقالات، از متغیرهای اساسی که وجود تقلب در صورتهای مالی را مستعد میکند، به وجود موارد معوق (از آن حیث که به آن اشاره شد)، ارزش بازار سرمایه و این که حسابرسی صورتهای مالی را حسابرسی به غیر از چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا انجام داده باشد، اشاره شده است. In some articles, the basic variables that the existence of fraud in financial statements will likely, the existence of pending cases (that the terms referred to), capital market and that the audited financial statements of the audit institution other than the four large audit the world is done, is mentioned.
افزون بر این، شرکتهای متقلب، معمولا در مقایسه با شرکتهای غیرمتقلب، در سالی که مرتکب تقلب شده اند، بازده بازار بالاتری داشته اند و به همین دلیل گفته میشود که مدیران این شرکتها به منظور سبقت گرفتن از انتشار خبرهای بد از سودآوری رو به افول خود، دست به تقلب زده اند. In addition, fraudulent companies often compared Ghyrmtqlb companies, in the year are committing fraud, market returns have been higher and therefore it is said that the managers of these companies in order to overtake the release of bad news of declining profitability his hands have gone to cheat. همچنین یافتهها حاکی از آن است که اطلاعات صنعت چگونه در برآورد ریسک تقلب به کمک حسابرس میشتابند. Results also indicate that industry data to estimate how the fraud risks to help contribute auditor. معمولا شرکتهای متقلب، انحراف بیشتری در متغیرهای خود نسبت به متغیرهای میانگین صنعت دارند. Companies often dishonest, more deviation than the variables in your variables are the industry average. همچنین، برای مثال، شرکتهای متقلب ممکن است میان حسابهای دریافتنی و موجودی کالای خود با درآمد فروششان نوسانات قابل توجه و غیر قابل توجیهی داشته باشند. Also, for example, may be fraudulent companies through accounts receivable and inventory fluctuations with considerable revenue Frvshshan inexcusable have. به عبارت ساده، عدم هماهنگی میان رشد یا افول فروش و حسابهای دریافتنی یا موجودی کالای شرکتها میتواند یکی از همان پرچمهای قرمزی باشد که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به قلههای قابل توجه برای حسابرس میکوبد. Simply put, lack of coordination between the growth or decline of sales and corporate accounts receivable or inventory can be one of the Red Flags that the analysis of financial statements for audit Mykvbd significant peaks.
ترکیب اعضای هیات مدیره صاحبکار و داشتن یا نداشتن کمیته حسابرسی نیز از دیگر عوامل ریسک تقلب است که در برخی پژوهشهای این حوزه مورد توجه قرار گرفته است. Composition of board members and the employer having the audit committee or lack of other risk factors that cheating in some research in this field has been considered

پرسش و پاسخ

لطفا درمورد نحوه و زمان استفاده از حسابهای معلق خرید داخلی و معلق خرید خارجی را توضیح دهید و اینکه در شرکتهای بازرگانی زمانیکه کالا به گمرک میرسد و از محل همان کالا بخواهی بفروشی در صورتیکه قیمت تمام شده هنوز نهائی نشده میتوان هزینه های اعتبارات از جمله تتمه اعتبار و هزینه های گمرکی . ... را پیش بینی و از حساب معلق خرید خارجی استفاده کرد ؟

با سلام حساب معلق معمولا در شرکتهای قدیمی پیشتر تحت تاثیر شرایط جنگی وتحریم توسط برخی مشاوران به شرکتها پیشنهاد می شد .توجه شود که در حسابداری از روشهای هزینه یابی استاندارد (برای تعیین قیمت پیش بینی شده موضوعی ویا بالعکس آن یعنی از هزینه های پیش بینی شده برای تعیین استاندارد قیمت موضوعی استفاده نمود وشرایط سازمانی ومحیطی یک سازمان است که تعیین راه کار قطعی را معین می نماید).اصولا از هزینه های پیش بینی شده برای برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت وبلند مدت استفاده می شود واین حسابها در مقطع بستن حسابها ویا دریافت اطلاعات واقعی در خصوص معاملات مالی قاعدتا باید صفر شده وارقام واقعی جایگزین شود. یا هو 26/11/87

Please use the time about how to purchase accounts suspended pending internal and external purchasing and explain that the commercial companies to Customs when the goods reach the same place and you want to sell goods at cost price if we can not yet final credits, including the residual costs credit and customs costs. ... ... را پیش بینی و از حساب معلق خرید خارجی استفاده کرد ؟ Predict and account suspended foreign buying used?

با سلام حساب معلق معمولا در شرکتهای قدیمی پیشتر تحت تاثیر شرایط جنگی وتحریم توسط برخی مشاوران به شرکتها پیشنهاد می شد .توجه شود که در حسابداری از روشهای هزینه یابی استاندارد (برای تعیین قیمت پیش بینی شده موضوعی ویا بالعکس آن یعنی از هزینه های پیش بینی شده برای تعیین استاندارد قیمت موضوعی استفاده نمود وشرایط سازمانی ومحیطی یک سازمان است که تعیین راه کار قطعی را معین می نماید).اصولا از هزینه های پیش بینی شده برای برنامه ریزی کوتاه مدت میان مدت وبلند مدت استفاده می شود واین حسابها در مقطع بستن حسابها ویا دریافت اطلاعات واقعی در خصوص معاملات مالی قاعدتا باید صفر شده وارقام واقعی جایگزین شود. I usually suspend the account with the old companies already affected by war conditions Vthrym some advisers to companies was suggested. Note that the standard cost accounting methods (for determining the price predicted the subject or vice versa, ie the costs predicted Price subject to determine the standard used Vmhyty organizational conditions that determine the way an organization works shall determine the final). Basically, the predicted costs for short term planning Vblnd Wayne term is used in the accounts section closing accounts or real information about financial transactions supposedly real Varqam should be replaced by zero. یا هو 26/11/87 Or Ho 26/11/87

مفهوم سود در گزارشگری مالی

منبع:

ترازنامه

تاریخ انتشار:

1389-07-05

نویسنده:

مترجم:

گروه مترجمان ترازنامه

چکیده:

از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجة فعالیت حسابداری رابیان می‌کندولی به عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری، ‌همچنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازارکارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوی اطلاعاتی می‌باشد


2-7 مفهوم سود در گزارشگری مالی
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجة فعالیت حسابداری رابیان می‌کندولی به عنوان معیار اساسی اندازه‌گیری، ‌همچنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازارکارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوی اطلاعاتی می‌باشد. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه‌گیری سود، و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبة سود حسابداری، همچنان برنقش اندازه‌گیری سود تأکید ورزیده وتحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه‌گیری و انتشار آن می‌باشند. به عنوان مثال بیانیه شمارة یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی اظهار می‌دارد که:
مهمترین هدف گزارشگری مالی « تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه‌گیری سود و اجزاء تشکیل دهندة آن فراهم شده وعملکرد واحد تجاری را نشان میدهد».(هندرکسون ، 1982)
در مورد اندازه‌گیری سود، نظریه ها و مکاتب گوناگونی به شرح زیر وجود دارد:
2-7-1 مکتب کلاسیک ها : مشخصة این مکتب، پذیرش و اندازه‌گیری پولی و اصل بهای تمام شدة تاریخی می‌باشد. منظور کلاسیک ها از سود، سود حسابداری برمبنای بهای تمام شده است.
2-7-2 مکتب نئوکلاسیک ها : مهمترین ویژگی این مکتب ‌پذیرش واحد اندازه‌گیری پول تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها می‌باشد. منظور نئوکلاسیک ها از سود حسابداری، « سود حسابداری تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها» می‌باشد.
2-7-3 مکتب رادیکالها : استفاده از ارزش های جاری، مشخصه این گروه می‌باشد. البته این مکتب به دو شاخه تقسیم میشود در شکل اول این مکتب که « حسابداری بر مبنای ارزش‌های جاری » خوانده می‌شود صورتهای مالی بر اساس ارزش های جاری تعدیل نشده و براساس سطح عمومی قیمت ها تهیه می‌شوند و منظور این گروه از سود حسابداری «سودجاری» می‌باشد. در شکل دوم این مکتب، صورتهای مالی براساس ارزش های جاری تعدیل شده و بر اساس سطح عمومی قیمت ها تهیه می‌شوند و حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده و براساس سطح عمومی قیمت ها نامیده میشود. منظور این گروه از سود حسابداری، « سود تعدیل شده» می‌باشد، چون سود یکی از اقلام اساسی ومهم صورتهای مالی است لذا در زمینه‌های گوناگون، استفاده های متعددی دارد به عنوان مثال سود می‌تواند مبنایی برای محاسبة مالیات، تعیین سیاست تقسیم سود، راهنمایی برای سرمایه‌گذاریها وتصمیم‌گیریها، معیار کارآیی مدیریت و همچنین عاملی برای پیش‌بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد.
دراین تحقیق منظور از سود حسابداری، همان سود مورد نظر کلاسیک ها می‌باشد که به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط به این درآمدها، حاصل می‌شود.
تعریف سود براساس مکتب کلاسیک ها، ویژگی های زیر را دارا می‌باشد:
الف ) سود حسابداری براساس معاملات واقعی اندازه‌گیری و گزارش می‌شود.
ب ) این سود براساس فرض دوره مالی بوده وعملکرد مالی شرکت را در طول یک دورة معین نشان میدهد.
ج ) سود حسابداری براساس اصل تحقق درآمد می‌باشد.
د ) سود حسابداری با اصل بهای تمام شده تاریخی ارتباط دائمی‌دارد.
هـ ) سود حسابداری براساس تطابق هزینه ها با درآمدها شناسایی‌،‌اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. (بلکوئی ،1985 )

2-8 مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری
با توجه به قدرت پیش‌بینی تئوریها، مفاهیم مختلفی از سود در حسابداری مطرح شده است. این مفاهیم در سه سطح تئوری ساختاری، تفسیری وانعکاسی مطرح شده اند. حال به توضیح مفهوم سود در هر یک از سطوح مذکور می‌پردازیم.

The concept of profit in financial reporting

منبع: Source:

ترازنامه Balance sheet

تاریخ انتشار: Release Date:

1389-07-05 1389-07-05

نویسنده: Author:

مترجم: Translator:

گروه مترجمان ترازنامه Translators Group balance sheet

چکیده: Abstract:

از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجة فعالیت حسابداری رابیان میکندولی به عنوان معیار اساسی اندازهگیری، همچنان مورد تردید قرار دارد. Information from the viewpoint of the concept of realizing a profit, a result of accounting activities Robbie Mykndvly measured as fundamental criteria, are still questioned. بر مبنای مفروضات بازارکارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوی اطلاعاتی میباشد Bazarkaray based on assumptions of capital, empirical studies have confirmed this with the earnings information content is


2-7 مفهوم سود در گزارشگری مالی 2-7 The concept of profit in financial reporting
از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجة فعالیت حسابداری رابیان میکندولی به عنوان معیار اساسی اندازهگیری، همچنان مورد تردید قرار دارد. Information from the viewpoint of the concept of realizing a profit, a result of accounting activities Robbie Mykndvly measured as fundamental criteria, are still questioned. بر مبنای مفروضات بازارکارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید این مطلب هستند که سود حسابداری دارای محتوی اطلاعاتی میباشد. Bazarkaray based on assumptions of capital, empirical studies have confirmed this with the earnings information content is. البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازهگیری سود، و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبة سود حسابداری، همچنان برنقش اندازهگیری سود تأکید ورزیده وتحلیل گران مالی نیز خواهان اندازهگیری و انتشار آن میباشند. Of course, what professional accountants measure profit and how to identify data Reflecting on calculating earnings, measured as earnings Brnqsh expensive emphasizes financial analysis of the emissions are measured and demand. به عنوان مثال بیانیه شمارة یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی اظهار میدارد که: For example, the Board developed a number statement of financial accounting standards board will declare that:
مهمترین هدف گزارشگری مالی « تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازهگیری سود و اجزاء تشکیل دهندة آن فراهم شده وعملکرد واحد تجاری را نشان میدهد».(هندرکسون ، 1982) The most important objective of financial reporting "any information that is obtained by measuring the income components in fundamental business practice that provided the show." (Hndrksvn, 1982)
در مورد اندازهگیری سود، نظریه ها و مکاتب گوناگونی به شرح زیر وجود دارد: Measured in profits, theories and different schools are as follows:
2-7-1 مکتب کلاسیک ها : مشخصة این مکتب، پذیرش و اندازهگیری پولی و اصل بهای تمام شدة تاریخی میباشد. 2-7-1 school classic: The characteristic of this school, accepted the principle of measuring the monetary and historical cost is tried. منظور کلاسیک ها از سود، سود حسابداری برمبنای بهای تمام شده است. Classical order of profits, accounting income is based on cost.
2-7-2 مکتب نئوکلاسیک ها : مهمترین ویژگی این مکتب پذیرش واحد اندازهگیری پول تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها میباشد. Neoclassical school of 2-7-2: The most important feature of the school admission measurement units adjusted cash price is based on the general level. منظور نئوکلاسیک ها از سود حسابداری، « سود حسابداری تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت ها» میباشد. Neoclassical order of earnings, "adjusted earnings based on the general price level" is.
2-7-3 مکتب رادیکالها : استفاده از ارزش های جاری، مشخصه این گروه میباشد. School 2-7-3 radicals: the use of current values, is characteristic of this group. البته این مکتب به دو شاخه تقسیم میشود در شکل اول این مکتب که « حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری » خوانده میشود صورتهای مالی بر اساس ارزش های جاری تعدیل نشده و براساس سطح عمومی قیمت ها تهیه میشوند و منظور این گروه از سود حسابداری «سودجاری» میباشد. The school course is divided into two branches in the first form of this school that "the current value basis of accounting" called financial statements based on current values ​​are not adjusted based on the general price level are prepared and earnings for this group of "Svdjary" is. در شکل دوم این مکتب، صورتهای مالی براساس ارزش های جاری تعدیل شده و بر اساس سطح عمومی قیمت ها تهیه میشوند و حسابداری بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده و براساس سطح عمومی قیمت ها نامیده میشود. In the second form of this school, the financial statements based on current value adjusted based on the general price level of preparation and accounting are adjusted based on current value based on the general level of prices is called. منظور این گروه از سود حسابداری، « سود تعدیل شده» میباشد، چون سود یکی از اقلام اساسی ومهم صورتهای مالی است لذا در زمینههای گوناگون، استفاده های متعددی دارد به عنوان مثال سود میتواند مبنایی برای محاسبة مالیات، تعیین سیاست تقسیم سود، راهنمایی برای سرمایهگذاریها وتصمیمگیریها، معیار کارآیی مدیریت و همچنین عاملی برای پیشبینی سودها و رویدادهای اقتصادی آتی باشد. Earnings for this group of "adjusted income" is because the main items of interest Vmhm financial statements are therefore different fields, using numerous example is the basis for calculating income tax could determine the dividend policy, guidance for Vtsmymgyryha investment criteria and management efficiency factor for predicting future profits and economic events is.
دراین تحقیق منظور از سود حسابداری، همان سود مورد نظر کلاسیک ها میباشد که به عنوان تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط به این درآمدها، حاصل میشود. The purpose of this research earnings, those earnings are considered classic is that as the difference between revenues realized during the period resulting from transactions and costs related to the historical earnings, is achieved.
تعریف سود براساس مکتب کلاسیک ها، ویژگی های زیر را دارا میباشد: Defined benefit is based on the classical school, is having the following characteristics:
الف ) سود حسابداری براساس معاملات واقعی اندازهگیری و گزارش میشود. A) transactions based on actual earnings are measured and reported.
ب ) این سود براساس فرض دوره مالی بوده وعملکرد مالی شرکت را در طول یک دورة معین نشان میدهد. B) The benefit period is based on the financial practice of the company during a specified period indicated.
ج ) سود حسابداری براساس اصل تحقق درآمد میباشد. C) The earnings are based on the principle of realization of income.
د ) سود حسابداری با اصل بهای تمام شده تاریخی ارتباط دائمیدارد. D) earnings with historical cost principle Daymydard relationship.
هـ ) سود حسابداری براساس تطابق هزینه ها با درآمدها شناسایی،اندازهگیری و گزارش میشود. E) compliance costs based on accounting profits with revenue recognition, are measured and reported. (بلکوئی ،1985 ) (Blkvyy, 1985)

2-8 مفاهیم سود در سطوح مختلف تئوری 2-8 at various levels of theoretical concepts of interest
با توجه به قدرت پیشبینی تئوریها، مفاهیم مختلفی از سود در حسابداری مطرح شده است. According to the prediction of strength theories, different concepts of accounting profits is discussed. این مفاهیم در سه سطح تئوری ساختاری، تفسیری وانعکاسی مطرح شده اند. These concepts at three levels of structural theory, Vankasy interpretation are discussed. حال به توضیح مفهوم سود در هر یک از سطوح مذکور میپردازیم. Now to explain the concept of profit in the Let's examine each of these levels

تاریخ ارسال: یکشنبه 1 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 04:49 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo