سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

(فعلی)

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور            

                

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس  جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

         ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

         الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

         ب ـ دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.

         ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن.

         ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد

این آیین نامه، داراییهای خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

         تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

         تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

         ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

         ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

         ماده5 ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

         ماده6 ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام  شده دارایی می باشد.

         تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون یادشده خواهند بود.

         ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

         ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

         تبصره ـ تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

         ماده9ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

         ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

         الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال 1390

         ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

         ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

         ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

         ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 

 

 

 

 

 

(قبلی)

 

آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی دارایی ها

جزء ب بند 78 ماده واحد قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- تعریف

بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتری تجارتی هستند اعم از شخص حقیقی یا حقوقی .

دارایی ها منظور دارایی ثابت مشهود و دارایی های نامشهود می باشد.

مالیات : منظور مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی وحق تمیر حسب مورد ، موضوع مواد 105،121و 48 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن می باشد.

ماده 2- بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال 1385 لغایت پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و معاد این آیین نامه دارایی های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره 1- اشخاص حقوقی ملزوم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می باشند.

تبصره 2-اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند ، در این صورت موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتری قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکتها و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند.

ماده 3- با توجه به بندهای 34و35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبوردر آن طبقه قرار دارد الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نست مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نخواهد شد.

ماده 5- زیان ناشی از کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 6- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده 7- در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زمان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره چنانچه در بین دارایی های بنگاه های اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود دانسته باشد ، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده 59 تبصره یک ماده 143 یا ماده 143 مکرر قانون پیش گفته خواهند بود.

ماده 8- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن تعیین وافزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 9-تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه بر مبنای ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی و توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

ماده 10- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نمه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز می باشد.

ماده 11- بنگاه های اقتصادی متقاضی استفاده از منسوق موضوع این آیین نامه باید تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند.

الف اظهارنظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در 5 سال قبل از سال 1390

ب- اعلام ارزش منصفانه از سوی کارشناس رسمی با ذکر مستندات .

ج- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن

د- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش ، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

ماده 12- عدم رعایت هریک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ب بند 78 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 18 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 05:38 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo