سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مشاوران رسمی مالیاتی


    ضرورت ایجاد مشاوران رسمی مالیاتی به کدام قانون بازمی گردد؟
    به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برای ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره یی صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تاسیس می شود تا با پذیرش اعضای ذی صلاح در این باره فعالیت کند.تمام مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری کنند. اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران باید ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسید. سرانجام هیات وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد مورخ 23/3/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را تصویب کرد.
    
    با این وصف مشاوران رسمی مالیاتی با حسابداران رسمی چه تفاوتی دارند؟
     مشاوران رسمی مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره یی در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی می کنند ولی حسابداران رسمی علاوه بر انجام وظایف متعدد دیگر، صرفا اقدام به حسابرسی مالیاتی مودیان مشمول به شرح ذیل نیز می کنند. به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه یی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 برای اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده شد علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت های سهامی، حسابرسی شرکت های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و موسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366 درباره حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ترتیبات لازم برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه یی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را فراهم کند. حسابداران رسمی می توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می آید، «موسسه حسابرسی» تشکیل دهند. حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص مشمول هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور، مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه یی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش حسابرسی مالیاتی مذکور باید شامل موارد زیر باشد: اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری: تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط: اظهارنظر نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است: سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موردنظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد. اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی، همراه با اظهارنظر مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کرده باشد.
    
    چه اشخاصی می توانند به عنوان مشاوران رسمی مالیاتی شناخته شوند؟
    برای احراز صلاحیت این مشاوران دو گروه شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده است. شرایط عمومی در نظر گرفته شده عبارتند از: دارا بودن تابعیت ایرانی: اعتقاد و التزام به قانون اساسی: حسن شهرت به رعایت موازین شرعی، اخلاقی، رفتاری و مالی: نداشتن محکومیت کیفری موثر. شرایط تخصصی در نظر گرفته شده که می تواند برای حقوقدانان نیز جالب باشد، عبارتند از: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در امور حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و مالیاتی و سایر رشته های مرتبط با موافقت هیات تشخیص: نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسمی دائم یا موقت با دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386: داشتن حداقل 10 سال سابقه اشتغال تمام وقت در یکی از امور مالیاتی، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی و تدریس امور مالیاتی، مالی محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی: قبولی در آزمون ویژه عضویت در جامعه. البته روسای سازمان ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، ذی حسابان و مدیران تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل معاونت درآمدهای مالیاتی وقت و معاونان مالیاتی آنها و افراد دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در سمت های معاون در سازمان امور مالیاتی کشور، مدیرکل و معاون مدیرکل در امور مالیاتی، اعضای شورای عالی مالیاتی، عضو هیات عالی انتظامی مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی، نماینده سازمان در هیات های حل اختلاف مالیاتی و قبل از تشکیل سازمان مذکور، مدیران کل و معاون مالیاتی مدیرکل و نمایندگان هیات های حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین روسای امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) اعضای هیات های حسابرسی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت مالیاتی با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی و بالاتر با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می توانند در صـورت دارا بودن سایـر شرایط مـذکور پـس از بازنشستگی بدون گذراندن آزمون ویژه عضویت در جامعه، کارت مشاوران رسمی مالیاتی را دریافت کنند. همچنین مشاوران رسمی مالیاتی با رعایت شرایط اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و قوانین و مقررات مربوط می توانند به صورت مشترک «موسسه مشاوره رسمی» نیز تشکیل دهند.
    
    تشخیص و احراز صلاحیت های نامبرده برای مشاوران رسمی مالیاتی با چه مرجعی است؟
    «هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران» افراد حقیقی را به موجب شرایط عمومی و تخصصی پیش گفته تعیین صلاحیت کرده و از آنها آزمون ورودی به عمل می آورد و برای قبول شدگان کارت عضویت صادر می شود. هیات تشخیص از هفت نفر صاحب نظر در امور مالیاتی، مالی و حسابرسی که دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریت در امور مالیاتی، مالی یا حسابرسی باشند، تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند و وظیفه تشخیص صلاحیت اعضای جامعه و برگزاری آزمون های ورودی بر عهده آنهاست.
    جلسات هیات تشخیص با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با حداکثر آرا معتبر خواهد بود.
    
    به تخلفات انتظامی این مشاوران چگونه رسیدگی می شود؟
    برای رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی تشکیل می شود و زیر نظر هیات عالی نظارت انجام وظیفه می کند. تنبیه های انضباطی اعضای جامعه عبارتند از: 1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده: 2- اخطار کتبی با درج در پرونده: 3- تعلیق عضویت از یک تا 12 ماه: 4- تعلیق عضویت از یک تا پنج سال: 5- لغو عضویت دائم. این تنـبیهات پس از صـدور رای قـطعی هیات های انتظامی از سوی هیات مدیره به عضو ذی ربط ابلاغ می شود. تنبیه موضوع بندهای (3)، (4) و (5) علاوه بر ابلاغ به عضو ذی ربط در یک روزنامه کثیرالانتشار نیز آگهی می شود. هرگاه تخلف عضو جامعه، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات های انتظامی مکلفند ضمن رسیدگی به اصل تخلف انتظامی خاطی و صدور رای مقتضی، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق دبیرکل جامعه به مرجع صالح قضایی اعلام کنند.
    
    این مشاوران رسمی مالیاتی در چه نهادی سازمان دهی می شوند؟
    مشاوران رسمی مالیاتی در «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» سازمان دهی می شوند. این جـامـعه به عـنوان مـوسـسه یی غـیرانتـفاعی و غیـردولتـی ایـجاد و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اداره می شود.
    
    جامعه مشاوران رسمی مالیاتی چه وظایفی بر عهده دارد؟
    ارتقای فرهنگ مالیاتی مودیان، ارتقای دانش حرفه یی اعضای جامعه از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیه و تنظیم برگه نمایندگی مشاوران رسمی مالیاتی و نیز نمونه های لوایح دفاعی و دادخواهی مورد نیاز مودیان برای ارائه به مراجع مالیاتی، انتشار جزوات و نشریه های تخصصی و حرفه یی، نظارت بر عملکرد اعضای جامعه برای تامین محیط سالم برای فعالیت حرفه یی آنان: اطلاع رسانی درباره قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی مورد نیاز اعضا، بهبود و گسترش خدمات حرفه یی مشاوره مالیاتی، حمایت از حقوق حرفه یی اعضا، ایجاد زمینه ارتباط مستمر فنی و حرفه یی اعضا با یکدیگر، ارتباط و همـکاری حرفه یی با تشکـل های حرفه یی منطقه یی و بین المللی و در صورت نیاز عضویت در آنها و تعامل و همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام خدمات مالیاتی.
    
    اداره این جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بر عهده چه ارکانی قرار دارد؟
    اداره جامعه به واسطه ارکان زیر انجام می گیرد: 1- مجمع عمومی 2- شورای عالی 3- هیات مدیره 4- هیات عالی نظارت 5- هیات تشخیص.
    
    ایجاد جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
    البته برای ارزیابی این تاسیس حقوقی نباید فراموش کرد این امر در جامعه یی که «فرار مالیاتی» برای مودیان مالیاتی نوعی افتخار و «علی الراس شدن مالیات» برای ممیزی مالیاتی نوعی توجیه فساد اداری محسوب می شود، قطعا به اندازه جوامعی که نزد افکار عمومی و حقوق موضوعه منطبق بر آن فرار مالیاتی در حد خیانت به کشور دانسته می شود و اشخاص را از حقوق اجتماعی مقرر محروم می کند، تاثیرگذار نخواهد بود. بی شک این فساد اخیرالذکر آنقدر جدی بوده که موضوع قانونی جداگانه یی به نام قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال 1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد، قرار می گیرد و صحبت راجع به آن به مجالی دیگر نیاز دارد.
    مع الوصف از چنین تاسیسی سه گروه بهره مند می شوند:
    اول- مودیان مالیاتی: بر فرض ارتقای فرهنگ مالیاتی مردم: برخلاف حسابداران رسمی که به جهت هدفی که از ایجاد آنها در نظر گرفته شده بود، نمی توانستند به آحاد مودیان سرویس مالیاتی دهند، مشاوران رسمی مالیاتی می توانند خدمات خود را حتی برای مودیان جزیی نیز گسترش دهند.
    دوم- سازمان مالیاتی: استفاده از مشاوران رسمی مالیاتی روند رسیدگی به تشخیص مالیات مودیان را دارای دقت و سرعت بیشتر می کند: به ویژه که این اشخاص نسبت به مشاوره و عملکرد خود در برابر موکل خود و سازمان مالیاتی دارای مسوولیت حرفه یی هستند. به موجب ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دستگاه های اجرایی موظفند برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی را به عمل آورند. به همین دلیل است که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حدود امکانات، تسهیلات و تمهیدات لازم را برابر آیین نامه ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389 فراهم کند و در اختیار جامعه مشاوران رسمی مالیاتی قرار دهد.
    سوم- مشاوران مالیاتی: ایجاد نهادهای تخصصی اینچنینی و امکان عضویت اشخاص متخصص مربوطه در آنها نهایتا به هدفمند شدن نظام آموزش مرتبط و منطبق بر نیازهای نهادهای مزبور و افزایش تبحر و تخصص اعضای آینده این نهادها، با هدف های تعریف شده برای آنها منجر خواهد شد. علاوه بر این پیش بینی امکان انجام موضوع این خدمات در قالب اشخاص این روند تقسیم کار و تخصصی شدن را که از زمان آموزش شروع می شود در میدان عمل نیز تقویت خواهد کرد. به این ترتیب با تقویت فرهنگ اخذ مشاور در جنبه های مختلف زندگی همزمان با افزایش تعدد تخصص ها در اشخاص متعدد، ضرورت کارگروهی در قالب اشخاص حقوقی مشخص بیش از پیش احساس خواهد شد که این امر در طول زمان منجر به انباشت دانش و سرمایه مرتبط و مجددا بازتولید آنها می شود.
    مشاور رسمی مالیاتی / گفت و گو با فرشید فرحناکیان درباره کارآفرینی جدید برای حقوقدانان
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2404 به تاریخ 6/3/91، صفحه 8 (حقوق)
تاریخ ارسال: یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 03:26 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo