سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

بهبود زنجیره تامین گزارشگری مالی

به نقا از مجله حسابرس 

بهبود زنجیره تامین گزارشگری مالی

 

ترجمه و تلخیص: مهدی ناظمی اردکانی و میرعلی کاشف

 پس از انتشار گزارش «زنجیره تامین گزارشگری مالی1: دستورعمل‌ها و دیدگاه‌های فعلی» در مارس سال 2008، فدراسیون بین‌المللی حسابداران2 (IFAC) در پاسخ به توصیه‌های این گزارش، گروه پروژه‌ گزارشگری تجاری3 را تشکیل داد تا پیشرفتهای انجام‌شده در حوزه‌های راهبری، گزارشگری مالی و حسابرسی را در سراسر دنیا بررسی کند.
این مقاله خلاصه‌ای است از گزارش فدراسیون بین‌المللی حسابداران پیرامون پیشرفتهای صورت گرفته در زنجیره تامین گزارشگری مالی در سراسر دنیا که نتایج آن به‌وسیله چارلز تیلی (Charles Tilley)، رئیس گروه پروژه و مدیرعامل انجمن حسابداران خبره مدیریت4، در نشست سالانه شورای فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نوامبر سال 2008 در رم ارائه شد. این گزارش به پیشرفتهای صورت گرفته در هر یک از چهار حوزه کلیدی زنجیره تامین گزارشگری مالی یعنی راهبری شرکت5، فرایند گزارشگری مالی، حسابرسی گزارشهای مالی، و سودمندی گزارشهای مالی توجه خاص دارد.

قلمرو پژوهش
این مطالعه در طول دوره‌ای بیش از 11 هفته، منتهی به سپتامبر سال 2008 (درست پیش از وقوع کامل بحران مالی کنونی)، انجام شده است. بنابراین، لازم است هنگام ارائه پیشنهادهایی‌ برای بهبودهای آینده در ارتباط با بهبود بیشتر گزارشگری مالی، آثار این بحران نیز در نظر گرفته شود. از میان 157 عضو مجامع و انجمنهای فدراسیون بین‌المللی حسابداران، در کل 74 عضو از 59 کشور و منطقه جغرافیایی در انجام این پژوهش شرکت داشتند.
مقایسه مسائل و پیشنهادهای گزارش قبلی زنجیره تامین گزارشگری مالی با پیشرفتهای واقعی صورت گرفته در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، اولین محصول پروژه گزارشگری تجاری فدراسیون بین‌المللی حسابداران است.

نتایج به‌دست آمده
از شرکت‌کنندگان در این مطالعه راجع به چهار حوزه کلیدی زنجیره تامین گزارشگری مالی (یعنی راهبری شرکت، فرایند گزارشگری مالی، حسابرسی گزارشهای مالی و سودمندی گزارشهای مالی) نظرخواهی شد که در ادامه خلاصه‌ای از یافته‌های مربوط ارائه می‌شود.

راهبری شرکت
راهبری شرکت، شالوده گزارشگری مالی با کیفیت است. تصور گزارش مالی خوب از سازمانی با ساختار راهبری بد، دشوار است. بنابراین، پیشرفت‌های صورت گرفته در راهبری شرکت، مستقیماً در ارتقای گزارشگری مالی به سطحی بالاتر تاثیرگذار است. 

بهبودهای اصلی راهبری شرکت
 
بنا به‌نظر پاسخ‌دهندگان، دولتها، قانونگذاران، تدوین‌کنندگان استاندارد، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص در بسیاری از کشور‌ها و مناطق جغرافیایی، گامهای مثبتی را در راستای بهبود راهبری شرکت برداشته‌اند. به اعتقاد اکثریت پاسخ‌دهندگان، مهمترین بهبود صورت گرفته، تدوین قوانین راهبردی جدید، تجدیدنظر شده یا به‌روز است. همچنین، شرکت‌کنندگان اشاره کرده‌اند که چارچوبهای قضایی یا قانونگذاری راهبری شرکت بهبود یافته است.  
بسیاری از اعضای مجامع عضو فدراسیون بین‌المللی حسابداران تدبیرهایی برای ارتقای راهبری شرکت و آیین رفتار حرفه‌ای اعضا و سازمانهایی که در آن مشغول به فعالیت هستند،پیش گرفته‌اند که عموماً به روشهای زیر صورت می‌گیرد:
• رهبری افکار7 مربوط به مسائل راهبری شرکت؛ 
• ارزیابی و مدیریت ریسک؛
• تحصیل و آموزش( برای نمونه ارتباط بهتر با کمیته‌های حسابرسی)؛ و
• برنامه‌های اطلاع‌رسانی راهبری برای حسابداران، اداره‌کنندگان و مدیران اجرایی شرکت.  
سایر بهبودهای صورت‌گرفته در راهبری شرکت
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، توسعه و پیاده‌سازی قوانین جدید یا تجدیدنظرشده راهبری، همانند دیگر معیار‌های راهبری شرکت، تا حدی در حل مسائل پیش روی گزارش زنجیره تامین گزارشگری مالی سودمند بوده است. جدول1 بهبودهای صورت گرفته در مورد مسائلی را که در گزارش قبلی مطرح شده بود، نشان می‌دهد.


تقریباً در نیمی از کشورهای مورد مطالعه، بهبودها تاثیر مثبتی بر پذیرش روح راهبری شرکت خوب و دور شدن از نگرش چک‌لیستی داشته است. با توجه به مقررات بیش از حد برای راهبری شرکت، بهبود کمی در این زمینه گزارش شده است. بهبودهای راهبری شرکت با توجه به کاهش ریسک و تعهدات فردی اداره‌کنندگان شرکت و مدیریت، اندکی مثبت بوده‌اند. سرانجام، بیشتر پاسخ‌دهندگان معتقدند بهبودها هیچ‌گونه تاثیری بر نسبت هزینه - منفعت راهبری نداشته یا حتی آن را افزایش داده‌ است. 

موارد نیازمند توجه

پاسخ‌دهندگان مسائل دیگری را پیرامون راهبری شرکت مطرح کردند که باید در کشورهای خود در نظر بگیرند؛ برای مثال: تمرکز محدود سیستمهای ریسک و کنترلی بر گزارشگری مالی، نبود حمایت برای مسئولان راهبری که جذب و ابقای افراد شایسته را دشوار می‌سازد، نیاز به راهبری بیشتر برای سازمانهای بخش دولتی، و توجه بیشتر به پاداشهای اداره‌کنندگان و مدیران اجرایی شرکت و... .

پیگیری پیشنهادهای قبلی
بسیاری از شرکت‌کنندگان در این مطالعه بیان کردند که پیشنهاد‌های مرتبط با راهبری شرکت که در گزارش قبلی زنجیره تامین گزارشگری مالی مطرح شده بود، برای کشور آنها موضوعیت داشته و تا حدودی مد نظر قرار گرفته است یا در آینده مد نظر قرار خواهند گرفت که این پیشنهادها در جدول2 به‌همراه دیدگاه‌های پاسخ‌دهندگان نمایش داده شده است.

 


همان‌طور که در جدول2 نشان داده شده است، طبق نظر پاسخ‌دهندگان در تمام پیشنهاد‌های راهبری شرکت اقداماتی انجام گرفته است، اما پیشرفتهای عمده به بهبود کیفیت اداره‌کنندگان شرکت و تمرکز بر جنبه‌های رفتاری و فرهنگی راهبری مربوط می‌شود. همچنین، در بازبینی قواعد موجود مانند مرتبط ساختن پاداش با عملکرد و احیای تعادل بین مسئولیت و عملکرد، پیشرفتهایی صورت گرفته است که حتی در پرتو بحران مالی کنونی نیز مربوط‌تر به نظر می‌رسند.

پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده
پاسخ‌دهندگان بر اهمیت بهبود مستمر در حوزه راهبری شرکت و به‌ویژه کنترل پاداش اداره‌کنندگان شرکت به‌منظور جلوگیری از اعطای پاداش در زمان شکستها، تاکید کرده‌اند و به‌منظور ارتقای راهبری شرکت فرصتهایی را برای فدراسیون بین‌المللی حسابداران و اعضای مجامع آن مشخص کردند؛ از قبیل همکاری بین‌المللی به‌منظور توسعه بیشتر، اتحاد و انتشار رهنمودهای راهبری.

فرایند گزارشگری مالی بهبودهای اصلی گزارشگری مالی
پاسخ‌دهندگان بسیار بر پذیرش یا همگرایی بیشتر به سمت استانـداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی8 (IFRS) اشاره کرده‌اند. برخی از پاسخ‌دهندگان نگران تمرکز بر گزارشگری تاریخی هستند، درحالی که مطابق با نظر یکی از مسئولان، شواهد گذشته گویای آن است که تحلیلهای آینده‌نگرتر مدیریت، باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد. بسیاری از اعضای فدراسیون بین‌المللی حسابداران اذعان داشتند که اقداماتی انجام شده‌است یا در دست انجام دارند تا بتوانند رهنمودهایی برای تهیه‌کنندگان و افرادی که با استانداردهای جدید گزارشگری مالی سروکار دارند، فراهم آورند. 
سایر بهبودهای صورت‌گرفته در فرایند گزارشگری مالی
جدول 3 بهبودهای صورت گرفته در مسائلی را که در گزارش قبلی مطرح شده بود نشان می‌دهد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را اجرا کرده‌اند یا در مسیر پیاده‌سازی آن قرار دارند.


تهیه‌کنندگان، حسابرسان، استفاده‌کنندگان و دیگر دست‌اندرکاران زنجیره تامین گزارشگری مالی، اکنون موافق به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند. برخی از پاسخ‌دهندگان اصلاحات قانونی را به‌منظور پشتیبانی بهتر از شرکتهایی که تلاش می‌کنند شفافیت بیشتری را برای گزارشگری تجاری فراهم آورند، الزامی می‌دانند. 

موارد نیازمند توجه
پاسخ‌دهندگان با توجه به فرایند گزارشگری مالی کشورهای خود، مسائل دیگری را که نیازمند توجه بیشتر است، به‌شرح زیر بیان می‌کنند:
• اهمیت پذیرش و پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مناسب برای واحد‌های تجاری کوچک و متوسط9 و دیگر واحدها، مانند سازمانهای غیرانتفاعی و بخش دولتی؛
• پیروی از اصول به جای قواعد؛ و
• چالشهای پیش‌روی حسابداری ارزش منصفانه - بویژه در زمینه بحران مالی کنونی.

پیگیری پیشنهادهای قبلی

همان‌طور که در جدول 4 نشان داده شده است، شرکت‌کنندگان بهبود عمده صورت گرفته را مربوط به پیشنهادهای گزارشگری در زمینه همگرایی، ساده‌سازی، دقت هیئت‌مدیره و آموزشهای تکمیلی می‌دانند.


ساده‌سازی و شفاف‌سازی گزارش‌شده در استانداردهای گزارشگری، درخور توجه است. به‌نظر می‌رسد این نتایج در بسیاری از کشورها، با یافته‌های قبلی مبنی بر اینکه بهبودها هیچ تاثیری بر حل پیچیدگی استانداردهای بین‌المللی نداشته یا حتی اثر آن معکوس بوده، مغایر است. 

پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده
به‌منظور ارتقای فرایند گزارشگری مالی برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداران، پاسخ‌دهندگان فرصتهایی را پیشنهاد کردند. برای مثال، مطالعات موردی شرکتهای تجاری دارای گزارشگری با کیفیت بالای راهبری و تجاری محور10 که می‌تواند در حمایت از تدوین رهنمودهای بیشتر در مورد بهبود فرایندهای گزارشگری کسب‌وکار مورد استفاده قرار گیرد.
فرصت دیگری که از سوی پاسخ‌دهندگان به آن اشاره شد، تدوین رهنمودی برای تهیه‌کنندگان گزارشهای مالی در جهت درک بهتر اجرای حسابرسی مالی است.

حسابرسی گزارشهای مالی 
بهبودهای اصلی حسابرسی گزارشهای مالیپاسخ‌دهندگان بر همگرایی بیشتر به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، تاکید روزافزون بر تضمین کیفیت و راهبری، رهنمودهای جدید در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابرسی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک و متوسط و بهبود در اصلاح مسئولیتهای حسابرسان تاکید داشتند.
با این حال، برخی از پاسخ‌دهندگان به فعالیتهای منفی صورت گرفته در حسابرسی مالی کشور خود اشاره می‌کنند، مانند حرکت به سمت مقررات بیش از حد. اندازه و پیچیدگی فزاینده استانداردهای حسابرسی، نگرانی دیگری به‌خصوص برای حسابرسی واحدهای تجاری کوچک و متوسط تلقی می‌شود. چالش موقتی که از همگرایی به سمت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی سرچشمه می‌گیرد، تغییر در برنامه‌های آموزشی استفاده‌کنندگان از استانداردهای بین‌المللی حسابرسی است.
سایر بهبودهای صورت‌گرفته در حسابرسی گزارشهای مالی
جدول 5 بهبودهای صورت‌گرفته در مسائلی را که در گزارش قبلی مطرح شده بود، نشان می‌دهد. برخی از پاسخ‌دهندگان معتقدند جهت افزایش قضاوت حرفه‌ای حسابرسان و بهبود ارتباط آنان با ذی‌نفعان خارجی، بهبودهای بسیاری حاصل شده است. طبق ارقام جدول5، هنوز هم در بیشتر کشور‌ها، کار بر روی مسائل دیگری از حسابرسی، شامل مقررات بیش از حد، نگرانی حسابرسان در مورد پذیرش مسئولیت، اختیار محدود حسابرس، و هزینه‌های حسابرسی وجود دارد. 

موارد نیازمند توجه

پاسخ‌دهندگان با توجه به حسابرسی گزارشهای مالی کشورهای خود، مسائل دیگری را که نیازمند توجه بیشتری است، به‌شرح زیر بیان می‌دارند:
• چالشهای پیش‌روی حسابرسی فعالیتهای در مقیاس کوچک و متوسط11 به‌منظور حفظ تطابق با تغییرات در استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و دیگر استانداردها؛
• پیچیدگی‌های به‌کارگیری استانداردهای حسابرسی متفاوت برای صاحبکاران چند ملیتی؛
• نیاز به بهبود تصورات ذی‌نفعان مختلف گزارشگری مالی از منافع حسابرسی - مانند اداره‌کنندگان شرکت و سیاستگذاران؛ 
• افزایش ریسک دعاوی قضایی در محیط پرتنش امروزی؛ و 
• حسابرسی براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و دوره بحران مالی فعلی، که ممکن است ابهامات جدیدی را در مسیر پیش روی واحدهای تجاری و حسابرسانشان به‌وجود آورد.

پیگیری پیشنهادهای قبلی 
همانطور که از داده‌های جدول 6 بر می‌آید، بسیاری از کشورها توصیه‌های مطرح‌شده در گزارش قبلی را در زمینه بهبود حسابرسی گزارشهای مالی مورد توجه قرار داده یا در حال حاضر آن را مد نظر قرار داده‌اند. بنا به‌نظر پاسخ‌دهندگان، در بسیاری از کشورها پیشرفتهایی در جهت بهبود ارتباط حسابرسان و محدود ساختن مسئولیت آنها صورت گرفته است و در نهایت، بهبودهایی در زمینه حذف موانع برای انتخاب حسابرسان گزارش شده است. در میان تمام پیشنهاد‌های مربوط به حسابرسی گزارشهای مالی، توجه مستمر به استقلال، عینیت و درستکاری/صداقت حسابرسان به مراتب بیشتر از سایر موارد ذکر شده مورد توجه قرار گرفته است که با همگرایی به‌سمت مجموعه‌ واحدی از استانداردهای حسابرسی مبتنی بر اصول و کاربرد صحیح استانداردهای حسابرسی و کنترل کیفیت در سازمانهای حسابرسی، ادامه می‌یابد.پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده 
همگرایی بیشتر به استانداردهای مشترک و ارائه رهنمود‌هایی در حوزه اخلاق، حسابرسی و اعتباربخشی، فرصتهایی است که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این موارد باید با تدوین مشترک بهترین رویه‌ها در زمینه اخلاق و حسابرسی مالی و تهیه رهنمودهای تکمیلی حسابرسی برای حسابرسی واحدهای تجاری کوچک و متوسط، ادامه ‌یابد.

سودمندی گزارشهای مالی بدون شک مهمترین عنصر گزارشگری مالی، سودمندی گزارشهای مالی است. گزارشهای مالی باید مربوط، ‌اتکاپذیر و ‌قابل فهم باشند. این موارد، عناصر اصلی زنجیره تامین گزارشگری مالی هستند.

بهبودهای اصلی سودمندی گزارشهای مالی
نتیجه کلی گزارش زنجیره تامین گزارشگری مالی گویای آن است که به‌رغم بهبود فرایند گزارشگری مالی، در سودمندی گزارشهای مالی چندان بهبودی حاصل نشده است. با این حال قابلیت اتکا و همچنین مربوط بودن گزارشهای مالی افزایش یافته است، اما بهبود چندانی در قابلیت فهم گزارشها، ارائه نشده است.
پاسخ‌دهندگان با توجه به مربوط بودن گزارشهای مالی، پیشرفتهایی را در کشور خود گزارش کردند که تا حدی با افزایش مشارکت ذینفعان همراه بوده است. از جمله این بهبودها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• دسترسی آسانتر به اطلاعات مالی (به‌خاطر بهبود اطلاعات مبتنی بر شبکه گسترده جهانی و زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر12
• انتقال اطلاعات بیشتر با کیفیت بهتر، و
• تمرکز بیشتر بر گزارشگری و اعتباربخشی به‌خاطر بحران مالی کنونی.
به هر حال، پاسخ‌دهندگان معتقدند که روند حرکت به سمت گزارشهای مالی جامع اما با قابلیت استفاده کمتر و حتی نپسندیدن خوانندگان تغییر نکرده است. به نظر پاسخ‌دهندگان، چالش جدید اما فوری، برای استفاده از حسابداری ارزش منصفانه در بازارهای با نقدینگی پایین13 وجود دارد. پاسخ‌دهندگان بیان کردند که از طریق موارد زیر می‌توانند سودمندی گزارشهای مالی را افزایش دهند:
• ارائه اطلاعات در مورد مسائلی که موجب کاهش سودمندی گزارشگری مالی می‌شود به‌همراه روش حل آنها،
• آموزش‌ تهیه‌کنندگان، حسابرسان و دیگر افراد،
• قبول سرپرستی تدوین استاندارد گزارشگری مالی،
• فراهم کردن بازخوردهایی برای اقدامات قانونگذاران،و 
• سازماندهی پاداشهای گزارشگری مالی.

سایر بهبودهای صورت‌گرفته در سودمندی گزارشهای مالی

جدول 7 بهبودهای صورت گرفته در مسائلی را که در گزارش قبلی مطرح شده بود، نشان می‌دهد. از 4 حوزه مورد مطالعه - راهبری شرکت، گزارشگری مالی، حسابرسی مالی و سودمندی‌گزارشهای مالی- نتایج مختلف، نشان می‌دهد کمترین بهبود در حوزه سودمندی گزارشهای مالی وجود داشته است. با اینکه طبق گفته پاسخ‌دهندگان، بهبودها در برخی کشور‌ها، برای حل‌وفصل مسائلی مانند پیچیدگی و تمرکز بر رعایت قواعد و الزامات قانونی افشای بیش از حد یاری‌رسان بوده‌اند، در بسیاری از کشورها اقدامی صورت نگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هنوز هم بیشتر کشورها باید به‌منظور سودمندتر ساختن گزارشهای مالی خود، بسیاری از این مسائل را در نظر بگیرند.

موارد نیازمند توجه
پاسخ‌دهندگان با توجه به سودمندی گزارشهای مالی در کشورهای خود، مسائل دیگری را که نیازمند توجه بیشتر است، به‌شرح زیر بیان می‌دارند:
-1 بهبود ارتباطات در زنجیره تامین گزارشگری مالی به‌منظور تعیین اطلاعات لازم برای گزارش؛ 
-2 افزایش محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی از طریق ارائه اطلاعات بیشتر در مورد کسب‌وکار؛ 
-3 همسو‌ کردن بهتر گزارشگری داخلی و خارجی؛ 
-4 ارتقای استفاده از فناوری که به استفاده‌کنندگان امکان دسترسی به داده‌های الکترونیکی و گرداوری اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌کند؛ و 
-5 تشویق گزارشگری مالی کوتاه.
علاوه بر مسائل فوق، شرکت‌کنندگان چند مسئله دیگر را نیز متذکر شده اند که باید مورد توجه قرار گیرد، مانند گزارشگری ناکافی در مورد شاخصهای غیرمالی، نتایج مخاطرات و پایداری؛ ارتباط غیرشفاف بین گزارشگری با محیط و راهبرد سازمان و اجرای آن؛ و استفاده از اندازه‌گیری‌های مبتنی بر ارزش منصفانه در شرایط کنونی بازار.


پیگیری پیشنهادهای قبلی نتایج این مطالعه، که در جدول  8 گزارش شده است، نشان می‌دهد که کشورها در حال حاضر بسیاری از پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش قبلی را در جهت بهبود سودمندی گزارشهای مالی خود مورد توجه قرار داده یا خواهند داد. نتایج، نیاز به استمرار تلاش برای بهتر کردن ارتباطات در زنجیره تامین گزارشگری مالی را نشان می‌دهد تا اطلاعاتی که باید گزارش شود، تعیین گردد. دست‌کم، گزارشهای مالی باید اطلاعات واحد تجاری محور14 را فراهم کنند تا با اطلاعات داخلی مورد استفاده سازمانها همسو باشد. همچنین، فعالیت‌هایی نیز برای توسعه بیشتر استفاده از فناوری انجام شده است که بدین ترتیب کاربران می‌توانند با سهولت بیشتری به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.پیشنهادهایی برای بهبودهای آینده
شرکت‌کنندگان در این مطالعه توصیه کردند که فدراسیون بین‌المللی حسابداران و اعضای مجامع آن برای ارتقای سودمندی گزارشهای مالی به گفتگو با دیگر ذینفعان زنجیره تامین گزارشگری مالی ادامه دهند. کاهش پیچیدگی و گزارشگری محتوا در اولویت است. فدراسیون بین‌المللی حسابداران و اعضای مجامع باید به راهنمایی و آموزش در زمینه استاندارد‌های گزارشگری مالی ادامه دهند؛ از قبیل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر، حسابداری واحدهای تجاری کوچک و متوسط و گزارشگری پایداری.

نتیجه‌گیری
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشور‌ها، بهبودهایی از قبیل قوانین جدید یا تجدیدنظرشده و افزایش همگرایی به استانداردها در حوزه‌های راهبری، گزارشگری مالی، حسابرسی و سودمندی گزارشها صورت گرفته است.
تقریباً تمام اعضای شرکت‌کننده در این مطالعه به‌منظور بهبود بیشتر راهبری، گزارشگری مالی، حسابرسی و سودمندی گزارشهای مالی در کشورهای خود، رهبری افکار، راهنمایی و آموزش را فراهم آورده‌ یا ابتکارهای دیگری را برگزیده‌اند. 
همچنین، این مطالعه برخی مسائل دائمی و مهم را در حوزه‌های زنجیره تامین گزارشگری مالی مشخص ساخته است که هنوز هم به راه‌حل رضایتبخشی نیاز دارد؛ برای مثال: سیستمهای ریسک و کنترل به‌شدت متمرکز، توجه بیشتر به پاداش ارکان راهبری شرکت، پذیرش استاندارد‌های مناسب برای واحدهای تجاری کوچک، همگرایی بیشتر به سمت استانداردهای گزارشگری مبتنی بر اصول و براورده ساختن چالشهای حسابداری ارزش منصفانه - به‌طور خاص در زمینه بحران مالی کنونی، بهبود تصورهای ذینفعان گزارشگری مالی از مزایای حسابرسی و استفاده از معیار‌های ارزش منصفانه در شرایط کنونی بازار.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران سعی دارد در مراحل بعدی از طریق پروژه گزارشگری تجاری با انجام مصاحبه‌ با سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان، حسابرسان، تدوین‌کنندگان استانداردها و قانونگذاران تمام دنیا، راه‌حل‌های عملی برای سودمندتر ساختن گزارشگری تجاری و ارتباط بیشتر بین کسب‌وکار و ذینفعان فراهم کند.
باید توجه داشت که ایـن مطالعـه در طـول مـدت 11 هفته منتهی به اوایل سپتامبر 2008، پیش از درک کامل تاثیر بحران مالی کنونی، اجرا شد. بنابراین باید در زمان ارائه پیشنهادهایی برای بهبود بیشتر گزارشگری مالی، آثار این بحران نیز در نظر گرفته شود.

پانوشتها:
1- Financial Reporting Supply Chain
2- International Federation of Accountants (IFAC)
3- Business Reporting Project Group
4- Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
5- Corporate Governance
6- Usefulness
7- Thought Leadership
8- International Financial Reporting Standards (IFRS)
9- Small and Medium-sized Entities (SMEs)
10-High-quality Business- and Governance-oriented Reporting
11- Small- and Medium-sized Practices (SMPs)
12-XBRL: eXtensible Business Reporting Language (See also www.xbrl.org)
13- Illiquid markets
14- Business-driven Information


منبع:
• IFAC, BRPG, Developments in the Financial Reporting Supply Chain, Resualts from a Glabal Study Among IFAC Member Bodies, Feb. 200

تاریخ ارسال: جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 03:46 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo